Wydarzenia

kukdm19

ACK-NSB-500-1/2002

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (012) 633-34-26, e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

elementy służące do rozbudowy klastra RackSaver (PKWiU: 30.02.1).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 80%
  • okres gwarancji - 10%
  • czas dostawy - 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków ul. Nawojki 11, pok. 109 (bezpłatnie) oraz pobrać ze stron WWW

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-16.00
  • Andrzej Oziębło - sprawy merytoryczne - tel. 633-33-55 wew.107, w godz. 8.00-16.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2002. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2002. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kraków, dnia 18 lipca 2002