Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-3/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej poniżej 5150000 euro)

Termomodernizacja obiektu D-15 przy ul. Nawojki 11 w Krakowie dla potrzeb ACK CYFRONET

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Dokumentacja techniczna
  • Wyniki

Kraków, dnia 17-03-2009