Nagrody Kolegium (28 października 98)

Wypis z protokołu z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego dnia 28 października 1998 r.
w Akademii Sztuk Pięknych
 

Uroczyste wręczenie nagród Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa dla dziennikarzy i publicystów za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz: szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki za lata 1996 -1997.

Uroczystego wręczenia nagród dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego i nauki przyznanych przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa za lata 1996 - 97 - w obecności członków Kolegium i zaproszonych gości dokonał prof. dr hab. Aleksander Koj, Przewodniczący Kolegium Rektorów.

W kategorii ogólnopolskiej nagrodę tę w wysokości 3.000 zł otrzymała - na ręce p. Andrzeja Świcia, Redaktora Naczelnego - Redakcja "Forum Akademickiego".

W kategorii środowiskowej nagrodę otrzymał Zespół redakcyjny "Dziennika Akademickiego" w składzie:
- red. Helena Byrska - 1.000 zł
- red Marek Lovell - 1.000 zł
- red. Marian Nowy - 1.000 zł

Przewodniczący Kolegium Rektorów złożył laureatom gratulacje. Jednocześnie podkreślił, że KR ustalając nagrody kierowało się intencją mobilizacji środowiska publicystycznego do uwzględnienia problematyki szkół wyższych i nauki (stworzenie właściwego lobby). Działalność mediów odgrywa tu b. ważną rolę.

W imieniu osób nagrodzonych głos zabrali i podziękowali: red. Marian Nowy i red. Andrzej Świć.