Informacja ZOZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Krakowie im. Stanisława Hormrnga
30-150 Kraków ul. Armi Krajowej 5
tel. centrala 012 - 637-21-00 tel/tax 012 - 637-26-63
Kraków 5.01.1999 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Administracyjni
Szkół Wyższych Krakowa

Pragniemy uprzejmie poinformować, że Małopolska Kasa Chorych podpisała w .dniu 31.12.1998 roku umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych Krakowa na świadczenie usług z zakresu, ochrony zdrowia.

W związku z tym pracownicy i studenci . uczelni Krakowa mogą składać deklaracje wyboru naszego ZOZ jako "świadczeniodawcy" usług medycznych wypełniając formularz według załączonego wzoru.

Ponieważ ZOZ dla Szkół Wyższych został powołany jako zakład opieki zdrowotnej w pierwszym rzędzie dla studentów i pracowników szkół wyższych nie możemy w obecnej chwili rozszerzyć grupy świadczeniobiorców o rodziny pracowników i studentów, by nie spowodować pogorszenia jakości usług. Jeżeli jednak po zebraniu deklaracji powstaną warunki dla zwiększenia liczby świadczeniobiorców o inne grupy będziemy mogli wspólnie ustalić zasady takiego rozszerzania.

Uprzejmie prosimy o rozprowadzenie deklaracji wśród pracowników i studentów Państwa Uczelni i zorganizowanie akcji i ich zebrania, weryfikacji i przekazania do siedziby Zespołu przy ul. Armii Krajowej 5, w wymaganym ustawą terminie 31 stycznia 1999 roku.-

Z uwagi na fakt, że Małopolska Kasa Chorych nie posiada obecnie stosownej ilości drukóW prosimy o powielenie ich we własnym zakresie.

Z wyrazami szacunku
DYREKTOR Przewodniczący Rady Społecznej
lek med. Andrzej Garliński mgr inż. Henryk Zioło