ACK-DA-ZP-28-18/13

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: Budynek techniczny ACK Cyfronet AGH w Pychowicach.

12 lipca 2013