górne tło

Informacja o ACK Cyfronet AGH (13 stycznia 99)

Informacja Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa dotycząca
Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na swoich kolejnych posiedzeniach (28 października 1998, 98 r., 25 listopada 1998 r. oraz 13 stycznia 1999 r) omawiało zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną dla krakowskiego środowiska naukowego.

W wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej likwidującego Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Kraków oraz decyzji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie o powołaniu Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH ? Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa uważa, że ACK CYFRONET AGH ma w dalszym ciągu nosić charakter środowiskowy i pracować na rzecz całego krakowskiego środowiska naukowego, tym samym Kolegium podtrzymało swoją decyzję z czerwca 1998 roku w sprawie ACK CYFRONET.

Zadania ACK CYFRONET AGH zostały określone w sposób następujący: (fragmenty z zarządzenia nr 14/98 Rektora AGH)

Centrum jest Jednostką Wiodącą ustanowioną przez KBN w zakresie eksploatacji i rozbudowy miejskiej akademickiej sieci komputerowej /MAN/ oraz eksploatacji komputerów dużej mocy obliczeniowej /KDM/.

Zadania Centrum wykonywane są na bazie zasobów ludzkich i materialnych zlikwidowanego Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Kraków.
 
Kolegium Rektorów przedyskutowało projekty dokumentów organizacyjnych ACK CYFRONET AGH (przygotowanych przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej) i po konsultacjach między innymi z Radą Użytkowników zasugerowało Rektorowi AGH wprowadzenie ich w życie (Regulamin Organizacyjny ACK CYFRONET AGH oraz regulaminy świadczenia usług informatycznych).

W posiedzeniach Kolegium Rektorów poświęconych ACK CYFRONET AGH brali udział Przewodniczący Rady Użytkowników prof. dr hab. Kazimierz Grotowski oraz Dyrektor ACK CYFRONET AGH prof. dr hab. inż. Marian Noga.

dolne tlo