Zakończone projekty zagraniczne

EurValve

Istotą projektu jest stworzenie systemu eksperckiego, który pomoże ocenić strategie spersonalizowanego leczenia choroby zastawki serca. W celu uzyskania odpowiedniej jakości terapii, uczestnicy projektu zamierzają wykorzystać szereg złożonych technik symulacji pracy serca oraz interpretacji danych medycznych.

Szczegóły

CECM Teaming for Excellence

Celem projektu jest opracowanie szczegółowego planu utworzenia i działania Centrum Doskonałości w zakresie wspomaganych zaawansowanymi symulacjami komputerowymi, innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii. Przygotowany plan będzie zgłoszony w 2018 roku do drugiej fazy konkursu H2020 Teaming for Excellence.

Szczegóły

PRACE-4IP

Głównym zadaniem projektu jest realizacja celów strategicznych konsorcjum PRACE AISBL, mających na celu budowę europejskiej infrastruktury HPC (High Performance Computing), podniesienie możliwości obliczeniowych europejskich centrów danych HPC (KDM), określenie i wdrożenie nowych architektur, usług, sposobu wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury HPC.

Szczegóły

INDIGO-DataCloud

Głównym celem projektu jest opracowanie środowiska typu PaaS (Platform as a Service) umożliwiającego przeprowadzanie obliczeń dużej skali integrując zasoby gridu oraz cloudu dostarczając jednolity dostęp zarówno do zasobów obliczeniowych jak i zasobów przechowywania danych.

Szczegóły

EGI-Engage

Celem projektu jest popularyzacja idei „Open Science Commons" czyli paradygmatu otwartej nauki dla wzbogacenia doświadczenia, wiedzy i współpracy pomiędzy grupami naukowców w Europie. Implementacja paradygmatu oparta będzie o sfederowane w ramach EGI infrastruktury obliczeniowe, danych, komunikacji, a także o wiedzę i doświadczenie społeczności naukowych je wykorzystujących.

Szczegóły

VirtROLL

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu komputerowego FlexRoll, wspomagającego elastyczne projektowanie technologii walcowania wyrobów płaskich na podstawie wyników obliczeń dedykowanych modułów do symulacji numerycznych.

Szczegóły

FedSM

Celem projektu było przystosowanie standardów i dobrych praktyk ITSM (dot. zarządzania usługami IT) do infrastruktur federacyjnych. Działania projektu obejmowały aspekty zarządzania i szkolenia personelu (ścieżka szkoleniowa), zarządzania procesami oraz technologie wspomagające.

Szczegóły

VPH-Share

Głównym celem projektu VPH-Share było stworzenie i wdrożenie platformy umożliwiającej współdzielenie aplikacji naukowych realizowanych przez członków europejskiego konsorcjum Virtual Physiological Human (VPH), jak również zaadaptowanie istniejących aplikacji i repozytoriów danych na potrzeby ich udostępniania w ramach wspomnianej wyżej platformy.

Szczegóły

EGI‐InSPIRE

Celem projektu było dostarczenie i utrzymanie trwałej Europejskiej Infrastruktury Gridowej (European Grid Infrastructure) dzięki współpracy szeregu instytucji w ponad 40 krajach, budujących Narodowe Infrastruktury Gridowe (National Grid Infrastructures). Dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym oraz bazie sprzętowej e-infrastruktur narodowych, EGI-InSPIRE był idealnym kandydatem mogącym połączyć rozproszone zasoby obliczeniowe (Distributed Computing Infrastructures) – takie jak chmury obliczeniowe, sieci superkomputerów czy gridy – w celu ich wykorzystania przez społeczności naukowe w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Szczegóły

MAPPER

Celem projektu MAPPER było stworzenie obliczeniowych strategii, usług i oprogramowania wspierających symulacje wieloskalowe w wielu dyscyplinach nauki, wykorzystując istniejące i rozwijające się europejskie e-infrastruktury obliczeniowe (EGI, DEISA). W projekcie MAPPER planowane było wsparcie dla siedmiu aplikacji z reprezentatywnych dziedzin nauki (fizyka jądrowa, medycyna, biologia systemów, nanotechnologia oraz hydrologia).

Szczegóły

EUSAS

Rezultatem projektu jest opracowana metodologia i prototypy systemu umożliwiające weryfikowanie i analizowanie różnych metod działania dla terenów zurbanizowanych, uwzględniających również aspekty socjologiczne i psychologiczne zachowania ludzi postronnych w sytuacjach konfliktu.

Szczegóły

UrbanFlood

Celem projektu było stworzenie uniwersalnej informatycznej platformy usługowej, dostępnej on-line dla systemów wczesnego ostrzegania EWS (Early Warning System) przed skutkami klęsk żywiołowych, zdolnej do przetwarzania danych pochodzących z wielkoskalowych sieci sensorów za pośrednictwem Internetu.

Szczegóły

  gSLM

Celem projektu było opracowanie modelu zarządzania poziomem usług (SLM) dla środowisk gridowych oraz innych środowisk federacyjnych. Konsorcjum projektu łączyło ekspertów obliczeń gridowych oraz ekspertów zarządzania usługami IT, tak aby zaproponowany model SLM był dostosowany do potrzeb nowoczesnych środowisk obliczeniowych.

Szczegóły

  EGEE-III

W ramach projektu EGEE-III rozpoczęto przygotowania do utworzenia stałej, ustabilizowanej struktury organizacyjnej, we współpracy ze strukturami państwowymi NGI (National Grid Infrastructures) i projektem EGI_DS (European Grid Infrastructure Design Study) w ramach 7 Programu Ramowego.

Szczegóły

ViroLab

Projekt miał na celu rozwinięcie wirtualnego laboratorium dla chorób zakaźnych, ułatwiającego zdobycie wiedzy medycznej i wspomagającego proces decyzyjny.

Szczegóły

  GREDIA

Celem projektu była budowa platformy do tworzenia aplikacji gridowych (Grid Application Development Platform). Platforma miała stanowić narzędzie umożliwiające konstruowanie nowych aplikacji. Tworzone aplikacje wyróżniały się zastosowaniem koncepcji wirtualnych organizacji oraz współdzielenia rozproszonych danych, zarówno czysto liczbowych jak i multimedialnych.

Szczegóły

CoreGRID

W ramach tego projektu tworzona była europejska sieć badawcza w zakresie rozwoju podstaw teoretycznych infrastruktury oprogramowania oraz aplikacji dla wielkoskalowych obliczeń rozproszonych, systemów gridowych oraz peer-to-peer.

Szczegóły

  Int.eu.grid

Projekt miał na celu rozwój zaawansowanej infrastruktury w Europejskiej Przestrzeni Badawczej skierowanej na wsparcie uruchamiania interaktywnych, wymagających aplikacji.

Szczegóły

  EGEE-II

Celem projektu EGEE-II była kontynuacja zamierzeń projektu EGEE, a w szczególności: stworzenie pan-europejskiej gridowej infrastruktury obliczeniowej, dalsze zwiększenie zasobów tej infrastruktury – liczby procesorów i pojemności dyskowej oraz poprawa stabilności funkcjonowania gridu.

Szczegóły

  Ambient Networks Phase 2

Celem projektu było stworzenie sieci, dostarczającej i integrującej usługi multimedialne w heterogenicznych środowiskach mobilnych, zapewniającej dynamiczną kompozycję obecnych sieci w zależności od wymagań użytkownika.

Szczegóły

  K-Wf Grid

Projekt miał za zadanie prace nad systemem do tworzenia aplikacji gridowych w oparciu o wiedzę i gromadzone doświadczenie. Konsorcjum projektowe opracowało i wdrożyło system umożliwiający m.in. semi-automatyczne generowanie aplikacji (wykorzystujących usługi gridowe) na podstawie gromadzonej wiedzy z poprzednich realizacji i wykonywanie gotowych aplikacji typu workflow w środowisku gridowym.

Szczegóły

  EGEE

Celem projektu była integracja gridów narodowych (regionalnych i tematycznych) w celu utworzenia infrastruktury wspomagającej tzw. Europejską Strefę Badawczą (ERA). Projekt EGEE w założeniu miał wykorzystać osiągnięcia poprzednich projektów unijnych (takich jak DataGrid, CrossGrid, DataTAG i in.) i doprowadzić do powstania pierwszego na tak wielką skalę, spójnego i bezpiecznego Gridu, umożliwiającego użytkownikom dostęp do olbrzymich zasobów komputerowych, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej.

Szczegóły

  GRIDSTART

Zadaniem projektu była koordynacja działań projektów gridowych: AVO, CrossGrid, DAMIEN, DataGrid, DataTAG, EGSO, EuroGrid, GRIA, GridLab, GRIP w zakresie transferu technologii, doświadczeń i ekspertyz między partnerami konsorcjum oraz reprezentowanie jego poglądów w ustalaniu międzynarodowych standardów.

Szczegóły

  CROSSGRID

Projekt miał na celu rozwój i wdrożenie nowych narzędzi i usług służących do uruchamiania interaktywnych aplikacji, wymagających dużych mocy obliczeniowych i zbiorów danych w środowisku gridowym.

Szczegóły

PRO-ACCESS

Celem projektu było stworzenie platformy do promocji i upowszechniania zaawansowanych idei telematyki medycznej w krajach stowarzyszonych z UE (Newly Associated States) oraz przenoszenia z UE rozwiązań, praktyk i doświadczeń.

Szczegóły

  PELLUCID

Zadaniem projektu było opracowanie uniwersalnej platformy programowej dla wspomagania działalności średniego i wysokiego szczebla pracowników, zmieniających stanowisko pracy w danej strukturze organizacyjnej sektora publicznego.

Szczegóły

  6WINIT

Projekt dotyczył komunikacji bezprzewodowej i przewodowej w sieciach IP (Internet i intranety) z protokołem w wersji 6. Część ściśle techniczna tego projektu uzupełniona została przez zadania aplikacyjne, dotyczące zastosowań mobilnego dostępu do Internetu w medycynie.

Szczegóły