Projekt Gliomed

Akronim: Gliomed
Pełna nazwa: Gliomed „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza"
Logotyp:
Czas trwania: 1.04.2017 r. - 31.03.2020 r.
Cel: Celem projektu jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza w trakcie operacji lub biopsji u pacjentów chorych na glejaka oraz próba opracowania metody "liquid biopsy" opartej na podstawie analizy wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi obwodowej. Mogłoby to stanowić szybką i małoinwazyjną alternatywę dla biopsji, co w przypadku trudno dostępnych guzów, jakimi są niewątpliwie guzy mózgu, ma duże potencjalne znaczenie praktyczne.
Rola Cyfronetu: Najważniejszym zadaniem ACK Cyfronet AGH w projekcie jest wykonanie szeregu statystycznych i bioinformatycznych analiz danych badawczych, które konsorcjum pozyska z obrazowania MRI oraz sekwencjonowania DNA próbek raka pobranych od pacjentów. Wynikiem tych analiz będzie ekspertyza przedstawiona do wiadomości konsorcjum, która będzie istotną przesłanką odnośnie weryfikacji bądź falsyfikacji głównej tezy projektu, tj. efektywności zdefiniowanej techniki diagnostycznej poszukiwania tzw. "markera" glejaka we krwi.
Dodatkowymi zadaniami Cyfronetu są: (a) dostarczenie odpowiednich przestrzeni dyskowych na wspomniane dane badawcze i wyniki ich analiz, (b) udostępnienie konsorcjantom narzędzi dostępu do tych danych oraz (c) zapewnienie adekwatnej mocy obliczeniowej do przeprowadzenia wymaganych projektem analiz. Zadania te będą wykonane z wykorzystaniem infrastruktury PLGrid i klastra Prometheus.
Kontakt: Tomasz Gubała
e-mail: t.gubala at cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 704

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED"
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED"