Wydarzenia

CGW'17

Oracle - system zarządzania relacyjną bazą danych

Serwer Oracle 11gR2 wersja 11.2.0.3 Standard Edition jest zainstalowany na komputerze iris. Zgodnie z licencją, wszystkie produkty Oracle‘a zakupione przez ACK CYFRONET AGH przeznaczone są do prac naukowych i dydaktycznych i nie mogą być wykorzystywane dla celów komercyjnych. ACK CYFRONET AGH należy do sieci Oracle Partner Network.

Aby uzyskać konto użytkownika bazy danych na serwerze Oracle, należy wypełnić KARTĘ UŻYTKOWNIKA BAZY DANYCH ORACLE i dostarczyć ją do Działu Komputerów Dużej Mocy ACK CYFRONET AGH.

Uwaga: Użytkownik musi mieć konto (username, hasło) na dowolnym komputerze w Cyfronecie. W bazie Oracle polskie znaki przechowywane są w kodzie UTF-8. Użytkownicy bazy danych mogą tworzyć własne obiekty (tabele, perspektywy, procedury) w domyślnej przestrzeni tabel o nazwie USERS. Użytkownikom zostają przyznane role CONNECT, RESOURCE, CREATE VIEW.

Praca z bazą danych

Do komunikowania się użytkownika z serwerem bazy danych należy na swoim komputerze PC zainstalować oprogramowanie klienta Oracle, do pobrania ze strony www.oracle.com. W skład oprogramowania klienta wchodzi m. in. program SQL*Plus, za pomocą którego można wykonywać operacje w bazie danych. Podczas logowania należy podać nazwę użytkownika i hasło. Hasło bazy zabezpiecza dane użytkownika przed nieupoważnionym dostępem. Hasło to ciąg liter i cyfr – do 30 znaków, pierwszy znak musi być literą; dopuszczalnymi znakami specjalnymi jest znak podkreślenia, $ i #. Duże i małe litery traktowane są jednakowo. Hasło można zmienić komendą:

SQL> alter user identified by <nowe_haslo>;

Dokumentacja

Komplet dokumentacji znajduje się pod adresem docs.oracle.com.

Godnymi polecenia są zwłaszcza książki:

  • Oracle Database Concepts 11g Release 2 – podstawowe pojęcia i opis architektury serwera bazy danych
  • Oracle SQL Reference 11g Release 2 – opis właściwości języka Oracle SQL i lista dostępnych funkcji
  • Oracle Database Reference 11g Release 2 – opis parametrów inicjalizacyjnych bazy, widoków systemowych, limitów bazy danych, podstawowych skryptów administracyjnych
  • PL/SQL User‘s Guide and Reference 11g Release 2 – opis składni i właściwości języka PL/SQL
  • Oracle Application Developer‘s Guide – Fundamentals, 11 g Release 2 – podstawy tworzenia aplikacji działających w bazie danych Oracle
  • Oracle Application Developer‘s Guide – Large Objects (LOBs), 11g Release 2 – przewodnik tworzenia aplikacji przetwarzających duże obiekty binarne i tekstowe
  • Oracle Database Error Messages 11g Release 2 – opis błędów
  • Oracle Database Master Index 11g Release 2 – zbiorczy indeks dla całej dokumentacji Oracle

Administrator systemu: Lucyna Kunert-Witkowska
Data aktualizacji: 5 października 2012