.............................
      miejscowość, data
OŚWIADCZENIE
 

 Niżej podpisany oświadcza, że jest - nie jest* płatnikiem podatku VAT 
 

............................................................................................................................................................................................
nazwa firmy

...........................................................................................................................................................................................
adres

 
Nr identyfikacyjny NIP:  .......................................................

Nr Regon:   ..........................................................................

Jednocześnie upoważniam Kancelarię Patentową - Dr inż. Andrzej Grząka - Rzecznik Patentowy,  ul. Sądowa 7/11, 31-542 Kraków, do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu (przesyłania listem poleconym).
 
 

                  ................................                ......................................
              miejscowość, data                                               pieczęć i  podpis


niepotrzebne skreślić 

Po wydrukowaniu i wypełnieniu prześlij na adres kancelarii lub wyślij faksem na nr +12 411-72-78