Informacja o leku

Źródła polskie
Bazy danych
Źródła w języku angielskim
Serwisy
Bazy danych
Organizacje i stowarzyszenia
Publikacje elektroniczne
Czasopisma elektroniczne
Grupy dyskusyjne i newsgroups

Informacja o leku dostępna z zasobów Internetu obejmuje wiedzę związaną:
-z powstawaniem nowych leków i modyfikacją już istniejących preparatów: projektowanie, synteza, procesy technologiczne
-z działaniem (mechanizmy, efekt terapeutyczny, działania niepożądane, interakcje, farmakokinetyka)
-ze stosowaniem (badania kliniczne, terapia lekiem)
-z regulacją prawną (rejestracja, obrót lekiem)
Wiadomości zgromadzone są na stronach organizacji, stowarzyszeń, serwisów internetowych, czasopism i publikacji elektronicznych, w postaci baz danych, wymieniane są drogą poczty elektronicznej na poprzez newsgroups i grupy dyskusyjne.
Poniżej zostały przedstawione przykłady tych źródeł. Informację dotyczącą leku w szeroko rozumianym zakresie można również uzyskać korzystając ze źródeł prezentowanych w innych rozdziałach.

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Źródła polskie

Instytut Leków w Warszawie

Na stronach WWW tej organizacji znajdują się informacje na temat jej działalności naukowej i rejestracyjnej np. nowe przepisy dotyczące rejestracji preparatów ziołowych, udostępnione jest forum dyskusyjne i baza danychDrugPol

-adres: http://www.il.waw.pl/

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Instytut Farmakologii PAN

Witryna Instytutu zawiera informacje o całej organizacji, o poszczególnych wydziałach i laboratoriach (zakres tematyczny badań, stosowane metody, adresy elektroniczne pracowników). Umożliwia również dostęp do czasopisma Polish Journal of Pharmacology (abstrakty i spisy treści z bieżącego i poprzedniego roku). Witryna została przygotowana w języku angielskim.

-adres:http://rabbit.if-pan.krakow.pl/INDEX.HTM

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

PharmaNet

Strony tego serwera są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którymi mogą być lekarze, farmaceuci, instytucje medyczne i hurtownicy leków. Rejestracji można dokonać drogą internetową, po czym otrzymuje się kartę z hasłem i nazwą użytkownika. Serwis zawiera bieżące i archiwalne numery pisma INFOMEDICA, wykazy leków podstawowych i uzupełniających, przepisy związane z reformą systemu opieki zdrowotnej, wiadomości ze świata medycyny oraz odsyłacze do firm farmaceutycznych, księgarni internetowej PZWL.
Forum dyskusyjne PharmaNet to pięć grup dyskusyjnych: medycyna ogólna, leki, choroby, ogłoszenia, reforma służby zdrowia.

-adres:http://www.pharmanet.com.pl/

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Informator Farmaceutyczny

Zgromadzone na jego stronach informacje podzielone są na dwie grupy w zależności od odbiorców: lekarzy bądź pacjentów. Są to wiadomości na temat preparatów różnych firm. Dzięki wyszukiwarce możliwe jest przeszukiwanie danych według nazwy handlowej lub międzynarodowej, bądź wśród preparatów konkretnej, wybranej firmy.
Poza tym, w osobnych kolumnach, umieszczone są:
Dla lekarzy

Dla pacjentów -adres: http://www.lek.info.pl

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Bazy danych

DrugPol

 - baza danych środków farmaceutycznych Instytutu Leków

DrugPol [15] zawiera oficjalny wykaz środków farmaceutycznych i materiałów medycznych zarejestrowanych w Polsce. Dostarcza informacji o parametrach sprzedaży preparatów znajdujących się w wykazach leków refundowanych przez budżet państwa oraz aktualnych danych na temat limitów, cen urzędowych poszczególnych leków.
Korzystanie z tej bazy jest możliwe poprzez serwis internetowy Instytutu Leków w Warszawie.
Każdy anonimowy użytkownik może przeszukiwać uproszczoną wersję bazy (rezultaty wyszukiwań obejmują nazwę międzynarodową, postać, dawkę, opakowanie, producenta). Dla inspektorów farmaceutycznych, hurtowników i właścicieli aptek dostępna jest pełna wersja po uzyskaniu identyfikatora i hasła.

Lekrama

- interaktywny informator o rynku farmaceutycznym w Polsce

Jest to baza danych, informacja o niej zawarta jest na stronach Farmaceutycznego Serwisu Informacyjnego Karnetu (Karnet jest firmą, która przygotowała bazę), gdzie oprócz tego umieszczone są odsyłacze do: polskich czasopism farmaceutyczno-medycznych (niestety są to w większości jedynie strony ze spisem treści), medycznych księgarń internetowych, firm farmaceutycznych i serwisów internetowych.
Sama baza Lekrama zawiera cztery działy:
-rejestr produktów (umożliwia odszukanie produktu według nazwy handlowej lub międzynarodowej)
-wykazy nowości (zawierają produkty ostatnio wprowadzone na rynek farmaceutyczny w Polsce)
-rejestr producentów (umożliwia odszukanie producentów)
-rejestr dostawców
Strony Karnetu umożliwiają także ściągniecie plików innej bazy o nazwie

Bazyl (firmy IMS Poland)

Są to pliki modułu podstawowego oraz dokumenty opisujące bazę, a w wersji dla abonentów wszystkie moduły. Poprzez ten serwis dokonać można ewentualnej cotygodniowej aktualizacji bazy.

-adres dla LEKRAMY: http://lekrama.karnet.waw.pl/

-adres dla BAZYLA: http://karnet.waw.pl/bazyl.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Polskie firmy farmaceutyczne na swoich stronach internetowych zamieszczają katalogi produkowanych przez siebie leków, często z opisem działania (ulotka). Wyróżnia się w tym względzie Polfa Tarchomin S.A. W części informacyjnej umieściła ona Vademecum Leków z pełną informacją o własnych produktach (nazwa handlowa, nazwa międzynarodowa, skład leku, właściwości, interakcje, ostrzeżenia specjalne, dawkowanie, wskazania kliniczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, zalecane środki ostrożności).

Źródła w języku angielskim

Serwisy

The" Virtual" Pharmacy Center

Jest to rodzaj katalogu odsyłaczy do różnorodnych źródeł związanych nie tylko z farmakologią, ale także z innymi dziedzinami farmacji. Stanowi on część przewodnika Martindale's Health Science Guide.
Umożliwia dotarcie do:

Serwis gromadzi również wiadomości ogólne, niezwiązane z farmacją (pogoda na całym świecie, strefy czasowe, wiadomości polityczne, gospodarcze i kulturalne)

-adres: http://www-sci.lib.uci.edu/HSG/Pharmacy.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Drug InfoNet

Źródło zarówno specjalistycznej informacji o lekach (Official Package Inserts) jak i informacji przeznaczonej dla pacjentów (Patient Package Insert), dostarcza także danych o producentach (zawiera odsyłacze). Dane te pochodzą od producentów preparatów. Przeszukiwanie może odbywać się przez podanie nazwy handlowej lub międzynarodowej, nazwy firmy produkującej preparat bądź przez podanie klasy terapeutycznej.
Strony zatytułowane Disease Information stanowią dokumenty związane tematycznie ze schorzeniami, każdy z nich zawiera bibliotekę odsyłaczy do artykułów, organizacji, centrów badawczych.

-adres: http://www.druginfonet.com/index.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Drug Discovery Online i Pharmaceutical Online

Witryny poświęcone problematyce procesu powstawania nowych leków i zagadnieniom związanym z przemysłem farmaceutycznym. Zawiera artykuły o nowoczesnych technologiach, nowych produktach, aktualności wraz z archiwum wiadomości, ponadto umożliwia dostęp do grup dyskusyjnych np. Formulation group.

-adresy: http://www.drugdiscoveryonline.com/, http://pharmaceuticalonline.com

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

United Kigdom Drug Information Pharmacists Group (UKDIPG)

Serwis UKDIPG oprócz dostępu do bazy danych Pharm-Line daje również możliwość uzyskania informacji o nowych lekach - Information on New Drugs, przechodzących różne etapy badań (w postaci opisu wyników badań z poszczególnych etapów - m.in. osiągnięte efekty terapeutyczne).
-adres:http://www.ukdipg.org.uk/index.html>

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Drug Information Search Page

Strony te opracował zespół Detroit Medical Center Department of Pharmacy. Stanowią one także bibliotekę odsyłaczy (właściwie związanych nie tylko z informacją o lekach) pogrupowaną w następujące kategorie:

-Internet Search Engines
-News Sources - gazety i serwisy informacyjne
-Health Resources - organizacje min. FDA, NIH, WHO, dostęp do Medline
-Medical Information Resources -  organizacje, serwisy
-Pharmacy Resources - serwisy PharmWeb, PharmInfo, The Virtual Pharmacy Center
-Drug and Chemical Identification - bazy danych
-Pediatrics
-Pharmacoeconomics and Outcomes Research Resources
-Pharmacokinetics/Pharmacodynamics - PKPD Software Server, Pharmacokinetics and Pharmacodynamic Resources
-Psychopharmacology - Dr. Bob' Virtual En-psych-lopedia
-Toxicology
-Health Policy and Legislation - organizacje
-Pharmaceutical Organizations
-Medical Journals
-Pharmaceutical Manufacturers - Pharmaceutical Manufacturers Association

-adres: http://www.dmcpharmacy.org/druginfo/drug_information.htm

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Bazy danych

Liczne bazy danych z informacją o leku (farmakologia, informacja z patentów, badania nad nowymi lekami i inne) oferowane są poprzez serwisy, które zostały omówione w rozdziale o bazach danych. Umożliwiają one przeszukiwanie wielu baz jednocześnie. Ponadto istnieje spora grupa odrębnych baz danych udostępnianych w postaci samodzielnych witryn lub umieszczonych na stronach różnych organizacji.

Bazy danych serwisu Pharmaceutical Information Network (PharmInfoNet)

Są to trzy bazy danych dostępne online: Drug Database (DrugDB), Frequently Asked Questions (DrugFAQs), Drug Press Releases (DrugPR)

DrugDB - wyszukiwanie poprzez nazwę międzynarodową i handlową, rezultat - krótka informacje o leku wraz z odnośnikiem do dostępnego poprzez PharmInfoNet piśmiennictwa (m.in. artykuły z informacją na temat farmakologii, interakcje z innymi lekami). Na przykład informacje na temat Diltiazemu obejmują również odsyłacze do kilkunastu artykułów związanych z interakcjami pomiędzy sokiem grejpfrutowym a lekami. Artykuły te pochodzą z czasopism MSB i PNN Pharmacotherapy Line.
DrugFAQs - zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące niektórych leków
DrugPR - baza bibliograficzna piśmiennictwa dotyczącego leków, substancji chemicznych

-adres: http://pharminfo.com/drg_mnu.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

RxList

Baza danych, której autorem jest doktor Neil Sandow. Posiada trzy możliwości wyszukiwania:
poprzez słowo kluczowe, nazwę międzynarodową leku, kategorię.
Znaleziona informacja może dotyczyć pełnej monografii leku lub monografii dla pacjenta (w postaci pytań i odpowiedzi). Rezultat wyszukiwania w postaci tej pierwszej formy dotyczy: postaci leku, właściwości fizycznych, opisu mechanizmu działania, własności farmakokinetycznych, danych z badań klinicznych dotyczących efektów terapeutycznych, przeciwwskazań, uwag dotyczących zastosowań w szczególnych przypadkach (ciąża, okres karmienia, stosowanie u dzieci).
-adres: http://www.rxlist.com/

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Bazy danych sygnowane przez Developmental Therapeutics Program (DTP)

Są to bazy danych dostarczające informacji o substancjach testowanych pod kątem ewentualnej aktywności leczniczej i wykorzystania w terapii nowotworów i AIDS. Ich przeszukiwanie odbywa się poprzez podanie struktury chemicznej, rodzaju aktywności. Zbiory te mogą służyć do sprawdzenia aktywności związków np. otrzymanych jako produkty uboczne syntez.
-adres: http://dtp.nci.nih.gov/ (pod hasłem Search DTP Data)

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

WHO Adverse Reactions Database on-line

Dane zawarte w tej bazie pochodzą przede wszystkim ze specjalnych raportów (Adverse Reaction reports) zbieranych w ramach Międzynarodowego Programu Monitoringu Leków.
Baza nie była dostępna w czasie zbierania informacji do niniejszej pracy, z powodu zmian oprogramowania obsługującego system (zobacz też informacje dotyczące WHO)

-adres (informacje o bazie): mailto:who.drug@pharmasoft.se

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

PHARM-LINE

Jest to bibliograficzna baza danych o lekach zawierająca około 110 tys. abstraktów z farmaceutycznych i medycznych czasopism w języku angielskim. Jest ona skierowana do farmaceutów i lekarzy zainteresowanych wiadomościami o lekach w zakresie praktyki klinicznej i farmaceutycznej (zawiera np. abstrakty z artykułów opisujących obserwacje i badania kliniczne). Pełny dostęp do tego źródła jest płatny, jedynie informacja na temat tytułu artykułu i czasopisma są bezpłatne.
Pharm-line przygotowuje Guy's & St Thomas Hospital Trust we współpracy z United Kingdom Drug Information Group (zobacz serwis UKDIG)

-adres: http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0174.html, dostępna również przez DataStar.

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

The Drug Monitor

Zawiera dane o wybranych lekach, min. o Cyzaprydzie, Lamiwudynie, inhibitorach enzymu COX-2, Atorwastatynie, Metforminie i innych. Informacje są pogrupowane w kilka działów: General pharmacy, Renal Pharmacy, Transplant Pharmacy, Anti-infectives, Educational. Jest to pełna informacja farmakologiczna o tych preparatach obejmująca wskazania i zastosowania, dawkowanie, przeciwwskazania, efekty uboczne i uwagi o środkach ostrożności, a także dane farmakokinetyczne.

Strony The Drug Monitor zawierają także odnośnik do Citeline - wyszukiwarki bibliograficznej odnajdującej dostępne w Internecie artykuły na temat danej choroby lub zagadnienia.

-adres:http://home.eznet.net/~webtent/drugmonitor.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

PhRMA New Medicines in Development WebDatabase

>

Baza nowych leków przechodzących badania, umożliwia przeszukiwanie poprzez podanie nazwy schorzenia, wskazań lub nazwy leku.

-adres:http://www.phrma.org/webdb/phrmawdb.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Clinical Pharmacology online

Bezpłatnie dostępne są pliki dotyczące wybranych leków. Jest to pełna informacja farmakologiczna o tych preparatach obejmująca wskazania i zastosowania, dawkowanie, przeciwwskazania, efekty uboczne i uwagi o środkach ostrożności, a także dane farmakokinetyczne.
Dostarcza również wiadomości o interakcjach pomiędzy lekami, niezgodnościach w mieszaninach do stosowania pozajelitowego.

-adres: http://www.cponline.gsm.com/

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

The Iowa Drug Information Service (IDIS) Database

Informacja o lekach w postaci bibliograficznej >bazy danych dostępnej bezpośrednio poprzez internet (płatnie) lub poprzez serwisy STNEasy, SilverPlatter Databases (zobacz rozdział o bazach danych) -adres: http://www.uiowa.edu/~idis/trialfrm.htm

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Organizacje i stowarzyszenia

World Health Organization

Oprócz informacji związanych z samą organizacją na stronach WWW znaleźć można także te odnoszące się bezpośrednio do leku. Zajmuje się tym sekcja Essential Drugs and other Medicines (EDM), która wydaje czasopismo The Essential Drugs Monitor, z możliwością dostępu online. Strona zatytułowana Drug Information Center zawiera odsyłacze do innych organizacji, baz danych i piśmiennictwa.

-adres: http://www.who.int/dap/edm.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Food and Drug Administration - Center for Drug Evaluation and Research

Gromadzi wiele danych związanych z tematem rejestracji leków: przepisy, informacje o nowo zatwierdzonych lekach, modyfikacjach - np. dokumenty FDA Drug and Device Product Approval List, FDA Drug Approvals List, New and Generic Drug Approvals i inne. Również dostępne są pliki bazy danych o niepożądanych działaniach: Adverse Drug Reaction System (informacje pochodzące z raportów zebranych przez personel medyczny w czasie stosowania leków w normalnym toku terapii), dokumentacja zatwierdzonych leków (pełny opis), a także wiadomości związane z nowymi zastosowaniami.

-adres: http://www.fda.gov/cder/drug.htm

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Drug Information Association (DIA)

Internetowa witryna tej organizacji zawiera informacje o kongresach, konferencjach, słownik terminów technicznych oraz pełny dostęp do czasopisma DIA "Drug Information Journal". Czasopismo to zawiera artykuły z różnych działów tematycznych:
procesy regulacyjne, organizacja działalności informacyjnej, statystyka, badania kliniczne i inne.

-adres:http://www.diahome.org/

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Publikacje elektroniczne

Internet Self - Assesment in Pharmacology

Internetowa wersja tej publikacji, spełniającej rolę podręcznika, podzielona jest na rozdziały dotyczące farmakologii, farmakodynamiki, farmakokinetyki i poszczególnych grup leków.
Ciekawym przykładem jest rozdział tworzący rodzaj interaktywnego egzaminatora, gdzie można wybrać liczbę pytań (pytania są w formie testowej), które zostaną następnie wylosowane przez program symulacyjny, a po zakończeniu egzaminu obejrzeć podsumowanie odpowiedzi wraz z ich wyjaśnieniem.

-adres:
http://www.horsetooth.com/ISAP/welcome.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

 

The Merck Index

Jest to publikacja firmy Merck, do której można uzyskać dostęp on-line poprzez serwisy: Oxford Molecular Group Inc., The Dialog Corporation, STN International. Natomiast najnowsza wersja elektroniczna 17 edycji innej publikacji - The Merck Manual, która ma zastąpić zdeaktualizowane 16 wydanie, ukaże się w Internecie jesienią 1999 roku.

-adres -informacja o dostępie w FAQ: http://www.merck.com/faq/faq.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Czasopisma elektroniczne

Czasopisma towarzystwa ASPET

American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) wydaje cztery czasopisma: Molecular Pharmacology, Drug Metabolism and Disposition, Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Pharmacological Reviews. Bezpłatnie udostępnione są abstrakty, pełny dostęp wymaga subskrypcji.

-adres: http://www.aspetjournals.org/

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

DRUGTOPICS.COM

Pełny dostęp do artykułów, informacja o nowych lekach (krótkie opisy)

-adres: http://www.drugtopics.com/

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Czasopisma Current Drugs Ltd

Firma Current Drugs udostępnia drogą on-line wiele czasopism związanych głównie z badaniami nad nowymi lekami. Dostęp do niektórych z nich stanowi bezpłatną usługę:
-The Investigational Drugs journal, Current Opinion in Drug Discovery & Development, Current Opinion in Anti-infective Investigational Drugs, Current Opinion in Central & Peripheral Nervous System Investigational Drugs, Current Opinion in Oncologic, Endocrine & Metabolic Investigational Drugs, Current Opinion in Anti-inflammatory & Immunomodulatory Investigational Drugs, Current Opinion in Cardiovascular, Pulmonary & Renal Investigational Drugs, Daily highlights.
Current Drugs umożliwia także przeszukiwanie bazy danych Investigational Drugs database

-adres:http://www.current-drugs.com/

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Czasopisma wydawnictwa ADIS

Czasopisma tego wydawnictwa takie jak: Drug Safety, Drugs & Aging, CSN Drugs, Biodrugs, Paediatric Drugs i Drugs in R & D są dostępne za pośrednictwem serwisu Swetsnet.

Drug and Therapeutics Bulletin

Biuletyn elektroniczny skierowany do lekarzy i farmaceutów, zawierający artykuły będące, jak deklarują autorzy, niezależną oceną leków.

-adres: http://www.which.net/nonsub/pubs/dtb/intro.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Pharmacy on-line

Krótkie artykuły o nowo wprowadzanych lekach.

-adres: http://www.priory.com/pharmol1.htm<

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

pharma-kritik

Czasopismo w języku niemieckim (abstrakty dostępne również w języku angielskim) prezentujące artykuły o lekach, deklarujące niezależną informację. Pełny dostęp wymaga subskrypcji.

- adres: http://www.infomed.org/pharma-kritik-e/index.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae

Jest to wersja elektroniczna czasopisma wydawanego przez Wydział Farmacji Uniwersytetu Karola w Pradze.

Grupy dyskusyjne i newsgroups

Listy dyskusyjne

PharmWeb World Drug Alert

 -  (w przyszłości ma się stać bazą danych) stanowi forum, gdzie zamieszczane są ogłoszenia i komunikaty, np. o odkrytych działaniach niepożądanych leków, nowych bądź wycofywanych preparatach. Zapisu można dokonać poprzez wypełnianie formularza udostępnionego na stronie PharmWeb.

-adres strony: http://www.pharmweb.net/pwmirror/pwq//pharmwebq7.html

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział

DrugMed

- grupa dyskusyjna, której zadaniem jest wymiana różnorakiej informacji o lekach. Często na jej forum wymieniane są uwagi dotyczące terapii.
Zapis poprzez wysłanie wiadomości na adres: DrugMed@www2.pharmweb.net lub wypełnienie formularza na stronie http://www.pharmweb.net/pwmirror/pwq/pharmwebqd.html
Farmakologów mogą również zainteresować związane ściśle z ich dziedziną grupy serwisu Mailbase: pharmacology-comms i drug-misuse-research. Zapisu można dokonać poprzez wysłanie wiadomości : join <nazwa listy> <imię> <nazwisko> na adres: mailbase@mailbase.ac.uk.

Newsgroups:

bardzo aktywną jest grupa sci.med.pharmacy lub grupa alternatywna alt.drugs, jednak ponieważ wysyłane wiadomości nie są moderowane mogą zawierać błahe, bądź nieistotne treści.

poprzedni rozdział    Do góry    następny rozdział