Seal

Curriculum vitae


Adam Żak SJ

ur. 18 XI 1950 r. w Bielsku-Białej.
Wstąpił do
Towarzystwa Jezusowego 30 VII 1966 w Starej Wsi; święcenia - 15 VI 1976 w Neapolu; trzecia probacja w Starej Wsi (1979/80); profesja - 2 II 1982 w Rzymie.
Studiował filozofię w Krakowie (1970-73), Monachium (
Hochschule für Philosophie, 1977-79) i w Rzymie (1980-86); teologię w Neapolu (1973-77).
W 1986 r. uzyskał doktorat z filozofii na
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (promotor prof. C. Huber SJ).
W latach 1990-1994 był rektorem Kolegium Jezuitów w Krakowie.
Od 1986 do 1996 r. wykładał m. in. historię filozofii współczesnej na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie i współpracował z Wydziałem Filozoficznym PAT, gdzie w latach 1991-1993 r. był członkiem redakcji półrocznika Wydziału Filozoficznego "Logos i Ethos". Przez kilka semestrów prowadził wykłady z filozofii dialogu w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie.
Współzałożyciel Ośrodka Dokumentacji Judeo-Chrześcijańskiej "Shalom" w Krakowie (wraz z O. Stanisławem Musiałem).
Był przewodniczącym Towarzystwa Naukowego Księży Jezuitów w Krakowie (1988-94); należy do
Eugen Rosenstock-Huessy-Gesellschaft w Bielefeld oraz do Polskiego Towarzystwa Studiów  Żydowskich w Krakowie.
Od 1989 r. był współinicjatorem zarejestrowanej w 1990 r. w Świdnicy Fundacji
"Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Od początku przez dwie kadencje był członkiem Rady Fundacji, od 1993 do 2003 r. był także członkiem Zarządu. Od 1994 do 1999 r. był członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży "Krzyżowa". Od 2000 do 2003 r. był przewodniczącym Rady ds. Międzynarodowego Domu Spotkań  Młodzieży "Krzyżowa".
Był członkiem delegacji
Stolicy Apostolskiej na konferencję przeglądową KBWE w Warszawie (1993) oraz trzykrotnie na seminaria KBWE (teraz OBWE). Uczestniczył w licznych sympozjach, seminariach i sesjach międzynarodowych w Polsce i w Niemczech. W 2000 r. dwukrotnie był członkiem delegacji Stolicy Apostolskiej na konferencje ministerialne Rady Europy: na 6. Konferencję Ministerialną nt. Polityki wobec Środków Masowego Przekazu (6th European Ministerial Conference on Mass Media Policy) oraz na 20. Sesję Stałej Konferencji Europejskich Ministrów Edukacji nt. Polityka Edukacyjna na Rzecz Demokracji Obywatelskiej i Spójnosci Społecznej: Wyzwania i Strategie dla Europy.
Opublikował liczne artykuły z zakresu filozofii dialogu, relacji judaizmu i chrześcijaństwa oraz analizy społecznej w pracach zbiorowych oraz w pismach zagranicznych i polskich.
Bibliografia obejmuje kilkadziesiąt publikacji w tym książkę: Vom reinen Denken zur Sprachvernunft. Über die Grundmotive der Offenbarungsphilosophie Franz Rosenzweigs (Münchener philosophische Studien. Neue Folge 1. Bd.), Kohlhammer Stuttgart 1987.
Bibliografię zamieszcza: do r. 1988 - Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 1988, Kraków 1989, s. 202-203; do r. 1993 - Rocznik...1993/1994, Kraków 1994, s. 320-322; do r. 1999 - Rocznik... 1999, Kraków 1999, s. 186-188 [mylnie podana numeracja publikacji]
Biogram zamieszcza: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 1996, s. 798 oraz Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele w Polsce, wydawca KAI, Warszawa. Biogram wraz z wybraną bibliografią do roku 2000 zamieszcza R. Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001, Ignatianum - WAM, s. 363-367.  
Od 11. 08. 1996 do 22. 09. 2002 był przełożonym
Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W lipcu 2003 został powołany do Kurii Generalnej w Rzymie, gdzie od 27 września pełnił funkcję Doradcy Generała i Asystenta ds. Europy Wschodniej. W 2008 r., po utworzeniu nowej Asystencji Europy Środkowej i Wschodniej, został mianowany jej pierwszym Asystentem. Urząd ten pełnił do 3. września 2012 r.Lebenslauf:

Dr. Adam Żak SJ

Jahrgang 50, Jesuit, Dr. Phil. Studien der Philosophie in Krakau, München und Rom, der Theologie in Neapel; dozierte Philosophie des 20. Jh. an der Jesuitenhochschule in Krakau. Aktiv im christlich-jüdischen Dialog. Mitinitiator und ab 1993 bis 2003 Vorstandsmitglied der "Stiftung "Kreisau" für Europäische Verständigung", die die Internationale Jugendbegegnungstätte (IJBS) in Kreisau (Niederschlesien) errichtet hat und betreibt.  In den Jahren 2000-2003 Vorsitzender des Beirates für die IJBS 'Kreisau'. Veröffentlichungen zur Dialogphilosophie (Buber, Rosenstock-Huessy, Rosenzweig), zur christlich-jüdischen Beziehung und zur sozialethischen Analyse der Lage in den postkommunistischen Gesellschaften Osteuropas.
Mitglied der Eugen Rosenstock-Huessy-Gesellschaft (Bielefeld) und der Polnischen Gesellschaft für Jüdische Studien (Polskie Towarzystwo Studiów  Żydowskich w Krakowie).
1990-94 Rektor des Jesuitenkollegs in Krakau.
Ab 11. August 1996 bis 22. September 2002 Provinzial der Südpolnischen Provinz der Jesuiten. Ab Ende September 2003 Generalsberater und Assistent für Osteuropa in der Generalskurie der Jesuiten in Rom. Während der 35. Generalkongregation, im Februar 2008,  auch mit der zentraleuropäischen Assistenz betraut. Nach der Errichtung der neuen Assistenz für Zentral- und Osteuropa wurde er zu ihrem 1. Regionalassistenten. Am 3. September 2012 ging sein Auftrag in der Generalskurie zu Ende.


Adam Żak, S.J.
Born 1950, a Jesuit; Philosophy studies in Cracow, München and Rome, Theology in Naples; taught Philosophy of the 20th century in the Jesuit Philosophical Faculty in Cracow. Been among the founders and from 1993 to 2003 a member of the Board of the Krzyżowa Foundation for Mutual Understanding in Europe, which built an International Center for Youth Meetings (IJBS ‘Kreisau’) in Krzyżowa, Lower Silesia. From 2000 to 2003 president of the International Commission for the said Center. Has published works about Dialogical Philosophy (Rosenzweig, Buber, Rosenstock-Huessey), Judeo-Christian relations and socio-ethical analysis of the situation in the post-communist societies of Eastern Europe.
1990-1994 Rector of the Jesuit College in Cracow.
1996-2002 Provincial Superior of the Jesuit Province of Southern Poland. Since 2003 General Counselor and Assistant for Eastern Europe in the Jesuit General Curia in Rome.
In February 2008, during the General Congregation 35, appointed General Counselor and Assistant for Central and Eastern Europe. His term as Counselor and Regional Assistant ended on September 3, 2012


Z powrotem do Home Page