ACK-DA-ZP-5000-1/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoœci szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa serwerów do e-nauczania

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 17-02-2009