ACK-DA-ZP-28-8/092

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa stacji roboczej do zarządzania siecią komputerową

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 29-06-2009