Najlepsi w Polsce

Najlepsi w Polsce

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, który został stworzony i jest realizowany przez ACK Cyfronet AGH, został sklasyfikowany na I miejscu w Rankingu Przejrzystości Instytucji Publicznych.

I miejsce zajął w kategorii dostęp do informacji publicznej (klasyfikacja generalna – najlepsi w przejrzystości, najlepszy BIP, najlepsi w udostępnianiu informacji publicznej na wniosek obywatela). Portal informacyjny BIP Miasta Krakowa zajął również III miejsce w kategorii ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Ranking był realizowany jako projekt dotyczący wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez instytucje publiczne szczebla centralnego i samorządowego. Głównym celem projektu było przyczynienie się do bardziej skutecznej realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej, w w tym celu jej ponownego wykorzystywania, poprzez dostarczenie obywatelom i organizacjom pozarządowym wiedzy opartej na dowodach analitycznych, potrzebnej do społecznej kontroli wdrażania tego prawa, oraz jego skutecznego egzekwowania.

Cele projektu były realizowane poprzez następujące działania:

  • Analiza porównawcza wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez badane jednostki administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego w oparciu o Indeks Przejrzystości (V 2013 – X 2013)
  • Analiza dostępu do informacji publicznej o procesie stanowienia prawa na poziomie centralnym i samorządowym  (V 2013 – IV 2014)
  • Sporządzenie Raportu o realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania (IV 2014 – VII 2014)
  • Stworzenie Sieci NGOs na rzecz zwiększania przejrzystości działań instytucji publicznych (V 2013 – VII 2014)
  • Promocja projektu  (V 2013 – VII 2014)
  • Waga skutecznej realizacji praw do dostępu di informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania dla prawidłowego funkcjonowania demokracji stwarza potrzebę podjęcia szeroko zakrojonego monitoringu wdrażania przepisów ustawy, mającego na celu opracowanie diagnozy realizacji tych praw przez administrację publiczną oraz stworzenie nacisku na władzę w kierunku lepszej ich realizacji. Jednocześnie potrzebne są działania edukacyjne podnoszące świadomość obywateli odnośnie zapisów ustawy i sposobów dochodzenia swoich praw w tym obszarze, które zachęcą ich do działania na rzecz większego dostępu do informacji publicznej. Niniejszy projekt ma na celu stworzenie instrumentów, które pozwolą na realizację powyższych potrzeb. Będzie to pierwszy na gruncie polskim projekt dotyczący realizacji prawa dostępu do informacji publicznej o tak kompleksowym charakterze pod względem merytorycznym jak również zasięgu instytucjonalnego i terytorialnego.


Więcej informacji o projekcie mozna znaleźć na stronach Projektu