Małopolska Rada do spraw Społeczeństwa Informacyjnego

Małopolska Rada do spraw Społeczeństwa Informacyjnego

W dniu 30 października 2017 roku w ACK Cyfronet AGH odbyło sie posiedzenie Rady. Omawiano na niej sprawy systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami), oraz działania Cyfronetu na rzecz społeczeństwa, w tym środowiska naukowego i akademickiego.

Małopolska Rada do spraw Społeczeństwa Informacyjnego została powołana na mocy Uchwały Nr 172/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.
Zadaniem Rady jest pełnienie funkcji ciała opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie:

 • pobudzania i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim,
 • integrowania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych,
 • monitorowania działań z zakresu informacji publicznej w województwie.

Zgodnie z Uchwałą ZWM, Przewodniczący Rady zwraca się do instytucji wymienionych w Uchwale o wskazanie przedstawicieli do pracy w Radzie. Przewodniczący Rady może zaprosić do współpracy osoby spoza składu Rady, z głosem doradczym. Uczestnictwo w radzie osób spoza Urzędu Marszałkowskiego ma charakter społeczny.
Członkowie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego

 1. Grzegorz Lipiec – Członek ZWM sprawujący opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie – Przewodniczący Rady
 2. Grzegorz Biedroń – Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego
 3. Łukasz Łakomski – Dyrektor Biura Cyfryzacji UMWM
 4. Tomasz Napiórkowski – przedstawiciel ministra właściwego ds. informatyzacji
 5. Łukasz Gliński - przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
 6. Michał Drewnicki – przedstawiciel Rady Miasta Krakowa
 7. Kazimierz Koprowski – przedstawiciel Rady Miasta Tarnowa
 8. Józef Tomal – Starosta Myślenicki – przedstawiciel Związku Powiatów Polskich
 9. Adam Sołtys – Wójt Gminy Słopnice – przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
 10. Robert Migiel – Sekretarz Gminy Raba Wyżna – przedstawiciel Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej
 11. Przedstawiciele wyższych uczelni województwa małopolskiego wskazani przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa:
  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
  2. prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach
  3. prof. dr hab. Dorota Malec
  4. prof. dr hab. Janusz Czekaj
 12. Przedstawiciele stowarzyszeń oraz firm informatycznych i telekomunikacyjnych działających na terenie Małopolski, w tym: wskazani przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT):
  1.  Stefan Kamiński
  2.  Jacek Drabik
  3.  Andrzej Szczerba
 13. wskazani przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI):
  1.  prof. dr hab. inż. Marian Noga
  2.  dr inż. Marek Valenta
  3.  Beata Chodacka
 14. wskazani przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT):
  1.  Krzysztof Łapczuk
  2.  Mariusz Grzesiuk
  3.  Xawery Konarski
 15. dr Krzysztof Deszyński – przedstawiciel wskazany przez stronę samorządów gospodarczych Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski
 16. Adam Flaga - Przedstawiciel wskazany przez Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego
 17. Przedstawiciele innych instytucji mających wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce współpracujących z Województwem Małopolskim:
  1.  Remigiusz Wojtas - przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji
  2.  Jacek Pająk – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  3.  prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr – przedstawiciel ACK CYFRONET AGH
  4.  prof. dr hab. Marek Jarnicki – przedstawiciel Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO
  5.  prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński – przedstawiciel Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych
  6.  Małgorzata Małek - przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
  7.  Małgorzata Popławska – przedstawiciel Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o. o.
  8.  przedstawiciel Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o. o. - w trakcie zmiany

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Zespół do spraw Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego, Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.