górne tło

System Składowania Danych ACK Cyfronet AGH

Dostęp do bardzo wydajnych superkomputerów umożliwia podejmowanie analiz wielkoskalowych problemów badawczych, w efekcie czego powstają olbrzymie zbiory danych. Wymagają one całkowicie nowego podejścia do procesów przetwarzania i przechowywania informacji. Problem ten, stanowiący obecnie jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata cyfrowego, określany jest pojęciem BigData. Również i w ACK Cyfronet AGH wyraźnie widoczna jest korelacja pomiędzy wzrostem oczekiwań w zakresie dostępnej pojemności, szybkości oraz dodatkowych funkcjonalności zasobów pamięci masowej, spowodowanym oferowaniem coraz wydajniejszych systemów obliczeniowych. Niezwykle zróżnicowana charakterystyka tematyczna realizowanych zadań, wykonywanych w infrastrukturze udostępnianej przez Centrum, znajduje swoje odbicie w stopniu złożoności architektury Systemu Składowania Danych – głównej platformy pamięci masowej dla Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej.

System ten złożony jest z kilku głównych elementów:

Zrównoważony rozwój tak złożonego systemu wymaga zachowania właściwych proporcji pomiędzy jego poszczególnymi elementami składowymi, przy równoczesnej korelacji z planowanymi działaniami w obszarze Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej. Długoletnie doświadczenia ACK Cyfronet AGH na tym polu pokazują jednoznacznie, że tylko taki sposób kształtowania infrastruktury w efekcie końcowym umożliwia maksymalizację efektów podejmowanych prac modernizacyjnych.

Aktualnie całkowita pojemność zasobów dyskowych i taśmowych Cyfronetu przekracza 45 PB.

dolne tlo