górne tło

Historia i zadania Centrum

Historia Cyfronetu

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH powstało ponad 40 lat temu. Podwaliny Centrum dało Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które wystąpiło w roku 1971 z wnioskiem do władz państwowych o zakupienie nowoczesnego, dużego i wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. Formalnie Centrum zostało powołane 23 marca 1973 roku przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki pod nazwą Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW (pełna treść zarządzenia w sprawie powołania Cyfronetu). Pod tą nazwą Centrum funkcjonowało do roku 1992, kiedy to zostało przemianowane na Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET-KRAKÓW. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w grudniu 1998 roku. ACK CYFRONET-KRAKÓW przekształcono w Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK CYFRONET AGH). Centrum, będące po dzień dzisiejszy organizacyjnie i finansowo autonomiczną jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jest obecnie jednym z największych centrów superkomputerowych i sieciowych w Polsce. Ważniejsze wydarzenia z historii Cyfronetu...

Działalność Centrum

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH jest jednostką wiodącą, ustanowioną przez Komitet Badań Naukowych, w zakresie eksploatacji i rozbudowy komputerów dużej mocy (KDM) oraz miejskiej akademickiej sieci komputerowej (MAN). CYFRONET jest koordynatorem Programu PLGrid oraz uznanym przez NCBiR Centrum Kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu gridowego i chmurowego. Działalność Centrum obejmuje: 

Zadania i misja ACK Cyfronet AGH

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH od 1999 roku jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od utworzenia w 1973 roku najważniejszym zadaniem Cyfronetu jest udostępnianie usług teleinformatycznych i obliczeniowych dla całego środowiska naukowego Krakowa i województwa małopolskiego. Centrum pełni także rolę administratora Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie i jest ważnym węzłem sieci PIONIER. Do zadań Centrum należy:

Kamienie milowe

Ważniejsze wydarzenia z historii Cyfronetu oraz znaczące osiągnięcia prezentujemy poniżej:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Więcej...

dolne tlo