Gaussian

Gaussian jest systemem przeznaczonym do obliczeń orbitali molekularnych przy użyciu metod półempirycznych i ab initio.
Gaussian służy do określania wielu własnosci molekuł i reakcji, włączając w to:

  • energię i strukturę molekularną
  • energię i strukturę stanów przejsciowych
  • częstotliwość drgańwidma IR i Ramana
  • własności termochemiczne
  • energię wiązań i reakcji
  • orbitale molekularne
  • ładunki atomowe
  • momenty multipolowe
  • osłanianie NMR i wrażliwość magnetyczną
  • powinowactwo elektronowe i potencjały jonizacyjne
  • polaryzowalność i hyperpolaryzowalność
  • potencjały elektrostatyczne i gęstość elektronową

Obliczenia mogą być prowadzone na układach w stanie gazowym lub roztworach, w stanie podstawowym lub stanie wzbudzonym.

Gaussian jest potężnym narzędziem do analizy wpływu podstawników, badania mechanizmów reakcji, obliczeń powierzchni energii potecjalnej i energii wzbudzenia.

Strona producenta: www.gaussian.com

Sposób użycia: kdm.cyfronet.pl/portal/Gaussian