ACK-DA-ZP-5000-6/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 200000 euro)

Dostawa klastra obliczeniowego na potrzeby projektu POWIEW