O Centrum Komputerowym

O Centrum Komputerowym

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH powstało ponad 40 lat temu. Podwaliny Centrum dało Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które wystąpiło w roku 1971 z wnioskiem do władz państwowych o zakupienie nowoczesnego, dużego i wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. Formalnie Centrum zostało powołane 23 marca 1973 roku przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki pod nazwą Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW. Pod tą nazwą Centrum funkcjonowało do roku 1992, kiedy to zostało przemianowane na Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET-KRAKÓW. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w grudniu 1998 roku. ACK CYFRONET-KRAKÓW przekształcono w Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK CYFRONET AGH). Centrum, będące po dzień dzisiejszy organizacyjnie i finansowo autonomiczną jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jest obecnie jednym z największych centrów superkomputerowych i sieciowych w Polsce.

Działalność Centrum

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH jest ustanowioną przez KBN krajową jednostką wiodącą w zakresie eksploatacji i rozbudowy bazy sprzętowej komputerów dużej mocy (KDM) oraz miejskiej i akademickiej sieci komputerowej (MAN). Działalność Centrum obejmuje:

Zadania i misja ACK Cyfronet AGH

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH od 1999 roku jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od utworzenia w 1973 roku najważniejszym zadaniem Cyfronetu jest udostępnianie usług teleinformatycznych i obliczeniowych dla całego środowiska naukowego Krakowa i województwa małopolskiego. Centrum pełni także rolę administratora Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie i jest ważnym węzłem sieci PIONIER. Do zadań Centrum należy:

 • udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług informatycznych podmiotom realizującym badania naukowe oraz jednostkom edukacyjnym,
 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, głównie w zakresie komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych,
 • działania na rzecz realizacji celów i programów państwa zawartych w założeniach resortów odpowiedzialnych za naukę i edukację w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce,
 • budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej eksploatowanej przez Centrum,
 • prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury informatycznej,
 • doradztwo, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych,
 • wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w zakresie swojego działania, w celu ich wykorzystania w sferze nauki, edukacji, administracji, gospodarki i zarządzania,
 • udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług wykorzystujących potencjał Centrum podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i koncesjami.

Kamienie milowe

Realizując zadania, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH wypracowało szereg osiągnięć. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej:

2019

 • Cyfronet reprezentuje Polskę w konsorcjum LUMI, złożonym z ośmiu krajów, które będą wspólnie budować jeden z najszybszych europejskich superkomputerów.
 • Superkomputer Prometheus (2,4 PFlops) po raz 9-ty na liście TOP500: 174 miejsce (edycja czerwcowa).
 • Prezentacja Cyfronetu na stoisku wystawowym w trakcie konferencji ISC'19.

2018

 • Superkomputer Prometheus (2,4 PFlops) po raz 7-my i 8-my na liście TOP500: 103 miejsce (edycja czerwcowa) i 131 miejsce (edycja listopadowa).
 • Rozpoczęcie realizacji projektu EOSC-Hub.

2017

 • Dalszy dynamiczny rozwój, w tym powstanie 6 nowych laboratoriów.
 • Superkomputer Prometheus po raz 5-ty i 6-ty na liście TOP500: 71 miejsce (edycja czerwcowa) i 77 miejsce (edycja listopadowa).
 • Rozpoczęto realizację projektów: Sat4Envi, Gliomed, EPOS-PL oraz eXtreme DataCloud.

2016

 • Superkomputer Prometheus po raz 3-ci i 4-ty na liście TOP500: 48 miejsce (edycja czerwcowa) i 59 miejsce (edycja listopadowa).

2015

 • Po rozbudowie do 53568 rdzeni superkomputer Prometheus zajmuje rekordowe 38 miejsce na liście TOP500 (edycja listopadowa).
 • Uruchomienie superkomputera Prometheus (41472 rdzenie), który na liście TOP500 zajmuje wysokie 49 miejsce (edycja lipcowa).
 • Superkomputer Zeus po raz 11-ty i 12-ty wśród najszybszych komputerów na liście TOP500: 269 miejsce (edycja lipcowa) i 386 miejsce (edycja listopadowa).
 • Po raz pierwszy w historii polskiej informatyki dwa superkomputery z jednego ośrodka znalazły się jednocześnie na liście TOP 500.
 • Oddanie do użytku nowego, zapasowego centrum danych.
 • Rozpoczęcie realizacji projektów: INDIGO-DataCloud, EGI-Engage, EPOS-IP oraz PRACE 4IP.

2014

Więcej...