Zasady świadczenia usług na komputerach obliczeniowych

I Użytkownicy ACK CYFRONET AGH

 1. Do zadań Centrum należy udostępnianie mocy obliczeniowej dla potrzeb środowiska naukowego.
 2. Głównymi użytkownikami komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDMO) zainstalowanych w Centrum są uczelnie i instytucje naukowe z terenu Krakowa.
 3. Z komputerów zainstalowanych w ACK CYFRONET AGH mogą korzystać pracownicy wszystkich uczelni i instytutów naukowych w Polsce.
 4. ACK CYFRONET AGH przestrzega warunków Licencji Eksportowych udostępnianych komputerów. Użytkownik ma obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami licencyjnymi danego komputera.
 5. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komitet Badań Naukowych (KBN), pracownicy instytucji akademickich i naukowych realizują nieodpłatnie swe obliczenia na komputerach udostępnianych przez Centrum.

II Przyznawanie kont na komputerach

 1. Warunkiem uzyskania konta uprawniającego do korzystania z komputerów dużej mocy obliczeniowej jest przedłożenie w ACK CYFRONET AGH odpowiednich formularzy rejestracyjnych – tzw. KART UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA. Na komputerach Prometheus i Zeus rejestracja dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez Portal PL-Grid i nie wymaga dodatkowych podpisów. W przypadku innych komputerów, wypełnione formularze muszą być podpisane przez przełożonego (kierownika jednostki, dziekana, itp.).
 2. Użytkownicy ACK CYFRONET AGH mają prawo do korzystania z zasobów komputerów, na których mają założone konta, w granicach określonych przez administratorów tych komputerów. Z konta ma prawo korzystać wyłącznie właściciel tego konta. Zabronione jest udostępnianie konta innym osobom.

III Dostęp do komputerów obliczeniowych

 1. Komputery dużej mocy obliczeniowej zainstalowane w ACK CYFRONET AGH są dostępne poprzez sieć Internet. Adresy sieciowe tych komputerów podane są na stronie KDM.
 2. Zgodnie z wymogami organizacyjnymi, wstęp na teren ACK CYFRONET AGH podlega kontroli. Użytkownik wchodzący do pomieszczeń CYFRONETu musi uzyskać na portierni kartę magnetyczną, umożliwiającą wejście do pomieszczeń Centrum.

IV Informacje i konsultacje dla Użytkowników

ACK CYFRONET AGH ma obowiązek udostępniać użytkownikom informacje o możliwościach wykorzystania systemów i oprogramowaniu oraz ewentualnych problemach związanych z ich eksploatacją.

 1. Bieżące informacje eksploatacyjne, systemowe i software'owe umieszczane są na stronie WWW oraz przekazywane e-mailem.
 2. Stałe informacje o udostępnianych komputerach i oprogramowaniu zamieszczane są w sekcjach: Komputery dużej mocy i Oprogramowanie.
 3. Pracownicy CYFRONETu – od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:30 – udzielają konsultacji z zakresu:
  • eksploatacji systemów komputerowych,
  • systemów operacyjnych,
  • oprogramowania KDMO,
  • architektury komputerów,
  • zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z systemów komputerowych.
 4. ACK CYFRONET AGH organizuje i prowadzi szkolenia, kursy oraz prezentacje dotyczące zainstalowanego sprzętu i oprogramowania.

V Wykorzystanie komputerów

ACK CYFRONET AGH zobowiązany jest do wykonywania okresowych sprawozdań z wykorzystania KDMO. Przedmiotem sprawozdań są:

 1. Czas centralnego procesora wykorzystany przez użytkowników (w ramach uczelni, instytutów) oraz liczba użytkowników zarejestrowanych na poszczególnych komputerach.
 2. Zgłaszane przez użytkowników dane o publikacjach prac realizowanych przy użyciu KDMO w ACK CYFRONET AGH (autorzy, tytuły, wydawcy).
  Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania w swoich publikacjach informacji o wykonaniu obliczeń na danym komputerze w ACK CYFRONET AGH. Zgodnie z zaleceniami byłego Komitetu Badań Naukowych, informacja ta powinna być uzupełniona numerem grantu obliczeniowego, który jest przydzielany przez Centrum. Zamieszczenie powyższych danych w publikacjach stanowi formę rozliczania się z KBN (obecnie Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego) za korzystanie z komputerów dużej mocy obliczeniowej.
 3. Tematy prac naukowych, do których obliczenia wykonywane będą na komputerach w ACK CYFRONET AGH.