ACK-DA-ZP-5000-4/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Dostawa i instalacja macierzy dyskowych