Wydarzenia

kukdm19

9 lutego 2009

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 9 lutego 2009 roku
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Program

 1. Współpraca władz samorz±dowych regionu z uczelniami - Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
 2. Zatwierdzenie rozliczenia budżetu na rok 2008 i założeń budżetu na 2009 rok. - Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa
 3. Sprawozdanie z działalno¶ci ACK Cyfronet AGH - Dyrektor ACK Cyfronet AGH prof. dr hab. Kazimierz Wiatr
 4. Wybór członków Rady Użytkowników Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH - Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
 5. Prezentacja strony internetowej Study in Cracow przygotowanej w ramach porozumienia z władzami miasta Krakowa - Mgr Mirosław Klimkiewicz
 6. Założenia nowego programu szkół niższego szczebla i planowane reformy organizacyjne - I Małopolski Wicekurator O¶wiaty Agata Szuta
 7. Możliwo¶ci współpracy uczelni w zakresie przyjmowania studentów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej - Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
 8. Dyskusja nad wpływem niżu demograficznego na przebieg rekrutacji na bież±cy rok akademicki w poszczególnych uczelniach należ±cych do KRSWK. Rozważenie możliwo¶ci pozyskania większej liczby studentów spoza Małopolski i spoza granic kraju w ramach wspólnych działań promocyjnych. Wstępem zestawienia statystyczne prezentuj±ce zmianę liczby studentów w ostatnich kilku latach.
 9. Sprawy Bież±ce:
  1. Radio Akademickie
  2. Otwarte Mistrzostwa UJ w narciarstwie alpejskim
  3. Informacja o powołaniu członków Komitetu Steruj±cego Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego na kadencję 2008-2012

Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł powitał wszystkich zebranych, w¶ród nich szczególnie serdecznie uczestnicz±cego po raz pierwszy w posiedzeniu nowego Przewodnicz±cego PDUK mgr Łukasza Palucha oraz reprezentuj±cego Małopolskie Kuratorium Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Małopolskiego Kuratorium Wincentego Janowiaka. Poinformował, że ze względu na udział w pogrzebie przyjaciela w posiedzeniu nie będzie uczestniczył Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Janusz Żmija, a z powodu obowi±zków służbowych spóĽni± się na posiedzenie Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas oraz Wicekurator Małopolski Agata Szuta.
Zgodnie z tradycj± przekazał głos gospodarzowi posiedzenia.
Prorektor UR ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodark± prof. dr. hab. Zenon Pijanowski powitał w imieniu władz Uniwersytetu Rolniczego wszystkich uczestników spotkania w odrestaurowanym Dworku Uniwersytetu Rolniczego w Mydlnikach i życzył udanych obrad.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował zmianę porz±dku obrad poprzez uzupełnienie go o przedstawienie przez Rektora AGH prof. dr hab. Antoniego Tajdusia informacji na temat Radia Akademickiego, ponieważ wkrótce musz± w tej sprawie zostać podjęte istotne decyzje. Jednocze¶nie zaproponował, żeby realizacja programu została dostosowana do hierarchii ważno¶ci spraw z uwzględnieniem usprawiedliwionych spóĽnień na posiedzenie niektórych prelegentów. W zwi±zku z tym poprosił o możliwo¶ć wyznaczania kolejno¶ci omawiania poszczególnych zagadnień na bież±co w trakcie posiedzenia.
Wobec braku innych propozycji zmian w programie poprosił o akceptację cze¶niej przedstawionych.
Zebrani zaakceptowali je.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł powitał Dyrektora ACK-Cyfronet prof. dr hab. Kazimierza Wiatra i towarzysz±cych mu współpracowników i poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalno¶ci ACK-Cyfronet.

Sprawozdanie z działalno¶ci ACK Cyfronet AGH
Dyrektor ACK Cyfronet AGH prof. dr hab. Kazimierz Wiatr
W roku 2008 ACK-Cyfronet AGH obchodziło 35 lecie powołania, jest to najstarsze centrum komputerowe w Polsce.
Zadania i misja ACK-Cyfronet AHG:

 1. udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług informatycznych podmiotom realizuj±cym badania naukowe oraz jednostkom edukacyjnym
 2. budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej ACK
 3. realizacja celów i programów polityki państwa, zawartych w założeniach MEN, KBN i MNiI w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarz±dzaniu i gospodarce
 4. prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami w zakresie wykorzystania komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych
 5. prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii mog±cych znaleĽć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury informatycznej
 6. konsulting, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych
 7. wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwi±zań w zakresie swojego działania w celu ich wykorzystania w sferze nauki i edukacji oraz w sferze administracji, gospodarki i zarz±dzania
 8. udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług wykorzystuj±cych potencjał ACK podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i koncesjami

ACK Cyfronet AGH stara się jak najlepiej służyć: ¶rodowisku naukowemu, uczelniom, jednostkom naukowym w zakresie mocy obliczeniowych do badań naukowych i w zakresie dostępu do Internetu.
Historia ACK Cyfronet w latach 1973-2008:
1973 Powstanie CYFRONETu (¦rodowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW)
1974 Instalacja komputera CDC CYBER 72 w Centrum
1990 Instalacja pierwszego w Krakowie węzła sieci EARN/BITNET (komputer IBM 4381)
1991 Convex 120 pierwszy komputer wektorowy w Europie ¦rodkowo-Wschodniej
Pierwsze internetowe poł±czenie międzymiastowe z Warszaw±
Pocz±tek budowy Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie1999 CYFRONET w AGH
2001 ACK CYFRONET AGH zaczyna uczestniczyć w projektach EU FP5
2002 Instalacja RackSavera klastra komputerów PC w ramch projektu CROSSGRID
2003 Instalacja pierwszego w Polsce komputera HP Integrity SuperDome
2004 ACK CYFRONET AGH zaczyna uczestniczyć w projektach EU FP6
2005 Instalacja macierzy dyskowej HP Storage Works XP12000
2006 Instalacja komputera SGI Altix 3700
Instalacja macierzy dyskowej HP EVA 8000
2007 Instalacja komputera SGI Altix 4700 z modulem SGI RASC
Instalacja dwóch serverów IBM BladeCenter HS21
Instalacja macierzy dyskowej HP EVA 8100
2008 Rozbudowa konfiguracji komputera SGI Altix 3700 do 256 procesorów
Instalacja HP Blade System 7000 TOP500
Struktura ACK Cyfronet AGH

 • Dział Sieci Komputerowych
 • Dział Komputerów Dużej Mocy
 • Dział Użytkowników Komputerów Dużej Mocy
 • Dział Oprogramowania
 • Dział Archiwizacji i Bezpieczeństwa Danych
 • Zespół Badań i Rozwoju
 • Zespół Współpracy Europejskiej
 • Zespół Akceleracji Obliczeń
 • Sekcja Operatorów
 • Dział Techniczny
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomiczno-Finansowy

Bardzo ważn± rolę pełni Rada Użytkowników ACK-Cyfronet:

 • Przewodnicz±cy Rady prof. dr hab. Marek Jarnicki prof. dr hab. Andrzej Budzanowski Instytut Fizyki J±drowej PAN
 • mgr inż. Jan Barcentewicz Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
 • ks. dr Jan Bednarczyk Papieska Akademia Teologiczna
 • mgr Andrzej Dietrich Instytut Górnictwa Nafty i Gazu
 • mgr inż. Jan Dudek Uniwersytet Ekonomiczny
 • prof. dr hab. inż.Wacław Dziurzyński Polska Akademia Nauk
 • mgr inż. Jacek Kara¶ Akademia Wychowania Fizycznego
 • dr hab. Jerzy Konior Uniwersytet Jagielloński
 • Dyrektor Sławomir Kopeć Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Dyrektor Piotr Malcharek Urz±d Miasta Krakowa
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek Akademia Pedagogiczna
 • prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz Politechnika Krakowska
 • mgr Aleksy Pawluczuk Akademia Sztuk Pięknych
 • dr hab. Marek Ptak Akademia Rolnicza
 • prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc Akademia Górniczo Hutnicza
 • prof. dr hab. Michał Waligórski Centrum Onkologii
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński Akademia Górniczo Hutnicza

Dyrektor ACK Cyfronet AGH podziękował przewodnicz±cemu i członkom Rady Użytkowników minionej kadencji za wspieranie kierownictwa ACK-Cyfronet AGH rad± i opiniowaniem.
Infrastruktura Informatyczna ACK Cyfronet AGH:
Komputery dużej mocy:

 • Klaster HP Blade System C7000 20 TFLOPS
 • Klaster IBM BladeCenter HS21XM 3,7 TFLOPS
 • Klaster IBM BladeCenter HS21 - 2,4 TFLOPS
 • Klaster komputerów PC RackSaver 2,1 TFLOPS
 • SGI Altix 3700 1,5 TFLOPS
 • Klaster serwerów HP Integrity rx2600 - 291 GFLOPS
 • SGI Altix 4700 212 GFLPOS
 • SunFire 6800 - 43,2 GFLOPS
 • SunFire V490 24 GFLOPS

Zasoby i obszary aktywno¶ci
A1 - Komputery Dużej Mocy Obliczeniowej KDMO
A2 - oprogramowanie
A3 - archiwizacja i bezpieczeństwo danych
A4 niezawodnie zasilanie
A5 - Miejska Sieć Komputerowa MSK
A6 - usługi sieciowe
A7 e-nauczanie
A8 - projekty badawcze
A9 - konferencje
Od czterech tygodni jest zainstalowany komputer HP Blade System 7000 o mocy obliczeniowej 20 teraflopów. W ci±gu trzech lat nast±pił dwudziestokrotny wzrost mocy obliczeniowej ACK-Cyfronet AGH. Przed ostatnim zakupem ACK-Cyfronet AGH miało moc obliczeniow± 10 TFLOPS, obecnie 30 TFLOPS. Dzięki temu znalazło się na li¶cie 500 najszybszych komputerów na ¶wiecie. Polska na tym tle całkiem dobrze się prezentuje, gdyż zajmuje to samo miejsce co Rosja i Hiszpania (11 miejsce w ¶wiecie pod względem komputerów wielkiej mocy). Pierwsze miejsce zajmuj± oczywi¶cie USA z połow± całej ¶wiatowej mocy, a drugie Wielka Brytania z 10% udziałem w skali ¶wiata.
Drugim ważnym komputerem jest SGI Altix 3700 maj±cy co prawda prawie dwudziestokrotnie mniejsz± moc obliczeniow± od wzmiankowanego powyżej, ale z punktu widzenia użytkowników umożliwia unikatowe obliczenia na komputerze z pamięci± wspóln±. Służy do najważniejszych obliczeń z biologii, chemii. Jest to sprzęt bardzo drogi, ale uwzględniaj±cy potrzeby użytkowników. Trzeci komputer SGI Altix 4700, wła¶ciwie jedna instalacja tego typu w Europie Wschodniej, charakteryzuje się tym, że ma zainstalowane urz±dzenie do akceleracji obliczeń metodami sprzętowymi. Jest to domena naukowa profesora Kazimierza Wiatra, dyrektora ACK-Cyfronet AGH, ale wprowadza to jako usługę eksploatacyjn± now±, i już s± użytkownicy. Komputer ten gwarantuje przyspieszenie obliczeń od 10 do kilkudziesięciu razy, dzięki czemu spodziewany jest wzrost liczby jego użytkowników. Dwa kolejne markowe komputery: IBM BladeCenter HS21 i IBM BladeCenter HS21XM o dużych mocach obliczeniowych firmy IBM. Kupowane dwa trzy lata temu reprezentowały duże moce obliczeniowe. Ponadto dysponuje nieco starszymi komputerami Sun Fire 6800, HP Integrity SuperDome, stacj± graficzn± SGI Onyx 300.
Wykorzystanie SGI Altix 3700 w roku 2007 w/g dyscyplin naukowych
W ponad 52 % służy obliczeniom chemików, 21% fizyków, potem biologia, nauki informatyczne. W poprzednich latach dominacja obliczeń chemicznych była jeszcze silniejsza.
Oprogramowanie

 • koordynacja obok UW PCSZ w Poznaniu ogólnokrajowych zakupów licencji. Żeby było taniej kupujemy wspólnie. Jest podzielone, kto kupuje, które licencje. Nawzajem jest to redystrybuowane i instalowane oraz organizowane s± szkolenia i seminaria na temat tego oprogramowania.
 • udział w zakupach licencji
 • dystrybucja licencji w ¶rodowisku krakowskim
 • instalacja oprogramowania na KDMO
 • seminaria i szkolenia

Aplikacje ogólne

 • MAPLE - pakiet służ±cy do obliczeń symbolicznych, przekształceń i upraszczania wyrażeń, dokładnej reprezentacji wielko¶ci matematycznych. Stosowany jest do rozwi±zywania problemów z algebry, analizy, kombinatoryki, algebry wyższej, teorii liczb, funkcji specjalnych, statystyki, rachunku operatorowego.
 • MATHEMATICA - jeden z najlepszych systemów do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz graficznej prezentacji otrzymanych wyników.
 • MATLAB - uniwersalne ¶rodowisko programowe dla obliczeń naukowo-technicznych i wizualizacji. MATLAB ł±czy analizę numeryczn±, obliczenia macierzowe, przetwarzanie sygnałów i grafikę w łatwe do użycia ¶rodowisko, w którym zarówno problemy jak i ich rozwi±zania zapisane s± matematycznie bez uwzględnienia zasad tradycyjnego programowania.
 • ABAQUS- system wykorzystuj±cy metodę elementów skończonych do analizy wytrzymało¶ciowej elementów maszyn lub konstrukcji inżynierskich.
 • ANSYS - system wykorzystuj±cy metodę elementów skończonych do kompleksowej symulacji w każdej niemal dziedzinie nauki i przemysłu.
 • FLUENT, FIDAP - systemy CFD (Computational Fluid Dynamics) umożliwiaj±ce szczegółow± analizę zagadnień zwi±zanych z przepływem płynów, eliminuj±c konieczno¶ć przeprowadzenia czasochłonnych i kosztownych badań do¶wiadczalnych podczas cyklu projektowania i modernizacji urz±dzeń.
 • MSC
 • NASTRAN pakiet rozwi±zuj±cy skomplikowane problemy inżynierskie przy pomocy metody elementów skończonych. Jest powszechnie używany w przemy¶le maszynowym i samochodowym, lotniczym, stoczniowym, hutniczym i wydobywczym.
 • PATRAN pre i postprocesor graficzny do pakietu NASTRAN.
 • FATIGUE jest czę¶ci± składow± pre- i postprocesora PATRAN. umożliwia przeprowadzenie 3 typów analiz: Analizę wytrzymało¶ci zmęczeniowej, analizę powstawania pęknięć. analizę powiększania szczeliny
 • OPERA jest pakietem wykorzystuj±cym metodę elementów skończonych do analizy pól elektromagnetycznych w skomplikowanych obiektach fizycznych.

Aplikacje chemiczne

 • ACCELRYS
 • InsightII - do modelowania dużych molekuł biologicznych
 • Cerius2 - do modelowania małych molekuł i ciała stałego
 • Quanta - do modelowania molekularnego przeznaczony z zakresu krystalografii
 • Catalyst - pakiet do projektowania leków
 • SYBYL - pakiet programów do modelowania i analizy struktur molekularnych. Celem oprogramowania jest budowanie, analiza i manipulacja molekułami.
 • GAUSSIAN - system przeznaczony do obliczeń orbitali molekularnych przy użyciu metod półempirycznych i ab initio.
 • GAMESS - wszechstronny pakiet do obliczeń chemii kwantowej.

Systemy informacji geograficznej GIS

 • ARC/Info jest systemem do analizy obrazu i przetwarzania danych przestrzennych.

Systemy przetwarzania informacji

 • ORACLE system zarz±dzania relacyjna baza danych. Pozwala na przechowywanie i szybkie przetwarzanie tekstów, plików, informacji geograficznej i multimedialnej. Umożliwia tworzenie i obsługę aplikacji transakcyjnych i analitycznych. Dodatkowe narzędzia, takie jak Oracle Designer, Oracle Developer Forms i Reports, Oracle Application Server służ± do modelowania i tworzenia aplikacji oraz udostępniania ich w sieci Internet.
 • SAS (Statistical Analysis System) - system przetwarzania informacji, to zespół wielu modułów, przeznaczonych do analizy dużych zbiorów danych dla potrzeb podejmowania decyzji, badań rynku, opracowywania danych eksperymentalnych i wspomagania innych obliczeń wykorzystuj±cych metody statystyczne oraz do tworzenia kompleksowych systemów informacyjnych.

A 3 - archiwizacja i bezpieczeństwo danych
To nowa usługa zbudowana w ci±gu ostatnich czterech lat. Na tle kraju ACK-Cyfronet AGH jest pod tym względem absolutnym liderem.
Centralne zasoby pamięci dyskowej o pojemno¶ci 541 TB, w tym:

 • 6 TB na dyskach FC
 • 211 TB na dyskach FATA
 • 324 TB na dyskach SATA

Zasoby Systemu Składowania Danych:

 • Macierz dyskowa HP XP12000: przestrzeń dyskowa 7 TB (dyski FC)
 • Macierz dyskowa HP EVA 8000: przestrzeń dyskowa 120 TB (dyski FATA)
 • Macierz dyskowa HP EVA 8100: przestrzeń dyskowa 96 TB (dyski FATA)
 • Serwery storage`owe SUN: 324 TB

Serwer dyskowy SUN X4500:

 • 2 dwurdzeniowe procesory AMD Opteron;
 • 16 GB pamięci RAM;
 • przestrzeń dyskowa serwera 36TB;
 • jeden port 10 Gigabit Ethernet.

Sze¶ć serwerów dyskowych Sun X4540:

 • 2 czterordzeniowe procesory AMD Opteron;
 • 32 GB pamięci RAM;
 • przestrzeń dyskowa pojedynczego serwera 48TB;
 • dwa porty 10 Gigabit Ethernet.

Biblioteka ta¶mowa HP ESL712e

 • 6 napędów HP LTO-3 Ultrium;
 • 4 napędy HP LTO-4 Ultrium;
 • 636 slotów na ta¶my LTO.

Warto pamiętać, że zainstalowane zostało specjalne oprogramowania, które powoduje nieustann± migrację danych. Dane, które się liczn±, które s± przetwarzane, czy też dane dotycz±ce innych zasobów ACK-Cyfronet AGH s± migrowane. Od no¶niku najszybszych, aż ostatecznie l±duj± na ta¶mach, je¶li s± rzadko używane. O niezwykłej niezawodno¶ci wynikaj±cej z ceny i marki jak również z dodatkowych switchy tak, że nic nie ma prawa się zgubić, ani zepsuć.

A4 niezawodnie zasilanie, zasilanie awaryjne i klimatyzacja technologiczna
Jest to sprawa niezwykle ważna. ACK-Cyfronet AGH pracuje 24 godziny na dobę. Wszystkie pięć centrów komputerowych w Polsce ma problemy z moc± energetyczn±. Wraz z nabywaniem nowego sprzętu ujawnia się brak mocy. W ci±gu trzech miesięcy od sierpnia 2008 roku poczynaj±c w ACK-Cyfronet AGH zostały ustawione trzy transformatory, z których dwa s± jego własno¶ci±, dzięki temu ma tańsz± energię i jest to nowoczesne, bezpieczniejsze, niezawodne. Powstały też nowoczesne rozdzielnie. Ponadto na działce UJ ustawiony jest agregat pr±dotwórczy o wielkiej mocy 1MW. W przypadku braku zasilania (ACK-Cyfronet AGH jest zasilany z dwóch różnych transformatorów poprzez kable.) uruchamia się ten agregat, o tak dużej mocy, że można podtrzymywać nie tylko urz±dzenia sieci, Internet, jak było dotychczas, ale wszystkie komputery obliczeniowe i cał± klimatyzację.
Obok dużego agregatu jest jeszcze jeden mały. Wydawało się to zbyteczne, ale była już sytuacja, gdy zawiodły wszystkie elementy i ten malutki agregat podtrzymał sieć Internet, tak że użytkownicy tego nie zauważyli.
W ostatnim czasie hala komputerowa została wyposażona w dodatkowe klimatyzatory, które z góry nawiewaj± komputery. Obecnie koncentracja mocy na jedn± szafę jest tak ogromna, że tradycyjne chłodzenie przez podłogę nie wystarcza. Zainstalowany ostatnio system klimatyzacji jest dużo droższy, ale skuteczniejszy. Na zewn±trz s± skraplacze, które wymieniaj± to ciepło. Jest to jedyne Centrum komputerowe w Polsce, które ma tak profesjonaln± klimatyzację. Te wszystkie inwestycje powoduj± że ACK-Cyfronet AGH ma wysoka pozycję nie tylko w Polsce ale i na terenie Europy ¦rodkowo-Wschodniej. Jest, w ramach dużego projektu GRIDowego europejskiego (ROC ACK), koordynatorem przedsięwzięcia nie tylko na Polskę, gdzie obok o¶rodka krakowskiego wchodzi ICM z UW, Poznańskie Centrum Wysoko Komputerowo-Sieciowe, ale także na Węgry, Austrię, Słowację, Słowenię, Czechy i Chorwację. Dzięki temu udało się przeforsować powstanie konsorcjum PL-Grid:

 • W listopadzie 2006 roku w Warszawie, z inicjatywy ACK CYFRONET AGH, zostało zawarte porozumienie pomiędzy przedstawicielami:
 • ACK CYFRONET AGH koordynator Programu PL-Grid, ICM UW, PCSS, CI TASK, WCSS - uczestnicy,
 • będ±cymi członkami- założycielami Programu PL-Grid. Sygnatariusze niniejszego porozumienia powołali Radę Programu PL_Grid, która będzie czuwać nad tworzeniem i rozwojem polskiego gridu, wykorzystuj±cego dotychczasowy dorobek polskich zespołów w tej dziedzinie i w pełni zintegrowanego z gridem europejskim.

Spodziewane jest pozyskanie dużych ¶rodków finansowych z Programu Innowacyjna Gospodarka na zbudowanie przez to konsorcjum infrastruktury obliczeniowej ogólnopolskiej. Będzie ona od samego pocz±tku integrowana z zasobami obliczeniowymi europejskimi. To się dzieje głównie na bazie tych zasobów obliczeniowych dla CERNU w ramach projektu RHC, ale nie tylko. Już dzisiaj połowa tych mocy obliczeniowych jest przeznaczona do innych celów.

A5 - Miejska Sieć Komputerowa
Korzystaj± z niej wszyscy, a parametry tej sieci, któr± dostarcza ACK-Cyfronet AGH s± bardzo wysokie i tak też s± oceniane przez wszystkich.
Zwi±zane to jest przede wszystkim z utrzymywanie

 • infrastruktury kablowej
 • serwerów i przeł±cznic (w ACK i w terenie)
 • modyfikacj± sprzętu i oprogramowania
 • dzierżaw± ł±czy
 • dzierżaw± pomieszczeń
 • serwisem
 • dyżurami i nadzorem

W latach 2007-2008 ogromnym kosztem w czę¶ci refundowanym przez Ministerstwo, w czę¶ci ze ¶rodków, które ACK-Cyfronet AGH wypracowało nast±piła rozbudowa Miejskiej Sieci Komputerowej do 10 Gb/s. To ¶wiadczy o nad±żaniu za rozwojem technologii. Sieć się ci±gle rozrasta, m.in. trwa budowa ważnego odcinka sieci do Uniwersytetu Rolniczego. Niedawno została podł±czona Biblioteka PAT.

Konsorcjum sieciowe PIONIER

 1. Uniwersytet Techologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 2. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH - Przewodnictwo Rady
 3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 4. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 5. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Częstochowska
 8. Politechnika Gdańska
 9. Politechnika Koszalińska
 10. Politechnika Łódzka
 11. Politechnika Radomska
 12. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 13. Politechnika Szczecińska
 14. Politechnika ¦l±ska Centrum Komputerowe
 15. Politechnika ¦więtokrzyska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LubMAN UMCS
 18. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 19. Uniwersytet Opolski
 20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 21. Uniwersytet Warszawski
 22. Uniwersytet Zielonogórski

Zbudowanie sieci Internetu w Polsce dla nauki w ramach konsorcjum PIONIER była niesamowitym sukcesem, a dużym zaszczytem dla Krakowa i ACK-Cyfronet AGH jest to, że może przewodniczyć temu konsorcjum. To była bardzo dobra inwestycja i należy wspierać dalsz± jej budowę. Budowane s± kolejne ł±cza i zwiększana przepustowo¶ć istniej±cych. Dla Krakowa szczególnie ważne jest poprawienie ł±czno¶ć do Rzeszowa i Lublina.
To pochłania ogromne ¶rodki, jeden przeł±cznik to wydatek rzędu miliona zł.
Na tle Europy Polska sieć naukowa jest tak samo obsługiwana jak w najbogatszych krajach, a dwa, trzy lata temu Amerykanie pytali Polaków jak udało się im tak szybko tak± sieć zbudować, gdyż oni wówczas jeszcze takiej sieci nie mieli.
Z tym że ACK Cyfronet AGH dostarcza Internet wi±ż± się pewne usługi, ponieważ dostęp do Internetu może zapewnić wiele podmiotów, natomiast ACK-Cyfronet AGH stara się z tymi usługami wi±zać dodatkowe usługi:

 • konta email`owe
 • obsługa antywirusowa i antySpamowa
 • wirtualne serwisy
 • serwer FTP
 • serwisy informacyjne web
 • news`y
 • system biblioteczny
 • eLearning
 • administracja i analiza sieci
 • taki zewnętrzne i wewnętrzne
 • biblioteki cyfroweLiczba sesji interakcyjnych na serwerze ¶rodowiskowym MSK czerwiec 2007-maj 2008 niemal w każdym miesi±cu sięgała 0,5 mln. Wywołania stron serwisu w tym samym okresie to prawie 45 mln w każdym miesi±cu.

Krakowski Zespół Biblioteczny Katalogi Komputerowe Bibliotek
System biblioteczny VTLS
Na serwerze ACK CYFRONET AGH SunFire V40z

 • Akademii Ekonomicznej
 • Akademii Górniczo Hutniczej
 • Akademii Pedagogicznej
 • Akademii Rolniczej
 • Akademii Muzycznej
 • Akademii Sztuk Pięknych
 • Akademii Wychowania Fizycznego
 • Międzynarodowego Centrum Kultury
 • Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
 • Polskiej Akademii Umiejętno¶ci

Na serwerze SUN Enterprise 450

 • Biblioteki Jagielońskiej
 • Biblioteki Medycznej UJ
 • Papieskiej Akademii Teologicznej

System TinLib
Na serwerze ADAX/1A32 - Politechniki Krakowskiej

A7 e-nauczanieW odróżnieniu od funkcjonuj±cych w niektórych ¶rodowiskach usług open source-owych nudla ACK-Cyfronet AGH ma zakupione profesjonalne licencje, które s± ulokowane na czterech serwerach o wysokiej niezawodno¶ci. Dwa serwery pracuj± dla licencji Blackboard, a dwa dla bazy Oracle-owej. Użytkownicy s± zadowoleni, korzystaj± i spodziewany jest wzrost ich liczby. Przygotowywane jest spotkanie pełnomocników w najbliższych tygodniach.
W ACK CYFRONET AGH jest dostępne oprogramowanie Blackboard Academic Suite™:

 • Blackboard Learning System,
 • Blackboard Community System,
 • Blackboard Content System,

firmy Blackboard Inc., jednego z liderów dostarczaj±cych oprogramowanie wspieraj±ce e-nauczanie
SunFire 6800system operacyjny: Solaris
konfiguracja:

 • 24 procesory UltraSparc III z zegarem 900 MHz
 • pamięć operacyjna 24 GB
 • oprogramowanie: Blackboard

SunFire V490
system operacyjny: Solaris
konfiguracja:

 • 4 procesory UltraSparc IV+ z zegarem 1500 MHz
 • pamięć operacyjna 32 GB
 • oprogramowanie: Blackboard

SunFire T2000 system operacyjny: Solaris
konfiguracja:

 • 1 procesor UltraSparc T1 z zegarem 1,2 GHz
 • pamięć operacyjna 32 GB

oprogramowanie: Oracle
SunFire V880system operacyjny: Solaris
konfiguracja:

 • 4 procesory UltraSparc III z zegarem 750 MHz
 • pamięć operacyjna 8 GB

oprogramowanie: Oracle
Dyrektor ACK-Cyfronet AGH zaprosił wszystkie uczelnie do korzystania z usług w zakresie elearningu poprzez stronę Centrum. Usługi te s± bezpłatne.

A8 - Projekty badawczeJest to jeden ze sposobów finansowania działalno¶ci ACK-Cyfronet AGH ponieważ dzięki nim utrzymuje fachowe kadry, jak i modernizuje sprzęt. Tych projektów było dużo:
Projekty UE IST realizowane w ramach 5 Programu Ramowego:

 • 6WINIT
 • CROSSGRID
 • PELLUCID
 • GRIDSTART
 • PRO-ACCESS

Projekty UE IST realizowane w ramach 6 Programu Ramowego

 • EGEE II
 • CoreGRID
 • KwfGRID
 • Ambient Networks
 • ViroLab
 • Int.eu.grid
 • Gredia

PROGRESSczas trwania prac grudzień 2001 maj 2003
zrealizowano ¶rodowisko gridowo-portalowe dla obliczeń dużej mocy w klastrze komputerów Sun obejmuj±ce: portal obliczeniowy, migruj±cy desktop, dostawcę usług gridowych, system zarz±dzania danymi, broker zasobów obliczeniowych, moduł wizualizacyjny, system bezpieczeństwa oparty na mechanizmie aktywnej detekcji intruzów
instalacja pilotowa rozproszonego ¶rodowiska Gridu w sieci optycznej PIONIER
prezentacja wyników:
Supercomputing 2002 w Baltimore, listopad 2002
Pan European Portal Conference 2003 w Genewie, kwiecień 2003
International Conference on Computing Science ICCS`2003 w St. Petersburgu, czerwiec 2003
International Conference on Web Services ICWS`2003 w Las Vegas, czerwiec 2003
powołanie w PCSS Sun Center of Excellence in New Generation Networks, Grids and Portals

SGIgrid
Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGIUczestnicy:
Silicon Graphics, Inc. - współfinansuje projekt ATM S.A.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - partner biznesowy
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH - koordynator projektu
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Centrum Informatyczne TASK
Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej
Główne cele
Rozproszony klaster obliczeniowy i wizualizacyjny
Zapasowe centrum obliczeniowe przy współpracy z IMGW
Laboratorium Wirtualne zdalny dostęp do aparatury badawczej
Zdalny dostęp do bibliotek obliczeń naukowych
Superzarz±dca przewiduj±cy czas wykonania zadania
Zarz±dzania kontami użytkowników wraz z rozliczeniami zasobów
Zaawansowany system bezpieczeństwaiTVP - Interaktywna Telewizja Projekt "System udostępniania sygnału audiowizualnego w Polskim Internecie Optycznym w sposób zapewniaj±cy realizację Telewizji Interaktywnej" - realizowany jest przez Telewizję Polsk± we współpracy z ACK Cyfronet AGH, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ATM S.A., Instytut Ł±czno¶ci, Politechnikę Gdańsk± oraz Politechnikę Łódzk± jako projekt celowy współfinansowany przez Komitet Badań Naukowych.
Celem projektu jest budowa i wdrożenie powszechnej, zaawansowanej usługi udostępniania materiałów audio-video w Polskim Internecie Optycznym. U podstaw założeń projektu jest realizacja usługi dla dużej liczby odbiorców oraz zapewnienie wysokiej jako¶ci i dostępno¶ci transmisji tre¶ci audiowizualnych. W ramach projektu realizowane s± narzędzia wspieraj±ce zarz±dzanie tre¶ci± cyfrow±, ochronę praw autorskich i zarz±dzanie licencjami, dystrybucję i dostarczanie tre¶ci do dużej liczby odbiorców, prezentację oferty odbiorcom oraz analizę wykorzystania systemu.Magiczny Kraków Wirtualne laboratoria
Zintegrowane powi±zanie w sieci optycznej unikalnych przyrz±dów naukowych z gridow± struktur± obliczeniowo- wizualizacyjn±, portalami i bibliotek± cyfrow±
Wirtualne laboratorium - spektroskop NMR (Poznań)
Wirtualne laboratorium - robot wielozadaniowy (Kraków)
Wirtualne laboratorium - radioteleskop (Toruń
Zaawansowane usługi medyczne i telediagnostyczne
Konsultacje w trybie wideokonferencji
Wirtualne konsylia
Zdalny dostęp do urz±dzeń, wirtualne laboratoria
Transmisja zabiegów operacyjnych
Wspomaganie kształcenia poprzez interaktywne symulatory i systemy szkoleniowe
Multimedialne systemy informacyjne dla pacjentów
Istnieje uzasadniona potrzeba wprowadzania usług zdalnej diagnostyki wstępnej pomiędzy szpitalami rejonowymi, a dużymi klinikami, np. w dziedzinie chirurgii urazowejA9 - KonferencjeOrganizowane już od 15 lat, prestiżowe, międzynarodowe. W¶ród wielu zorganizowanych konferencji najważniejsze to konferencje girdowe, było ich już osiem. Pocz±tkowo w ramach projektu europejskiego, ale mimo że się on już skończył nadal przyjeżdżaj± na nie specjali¶ci z całego ¶wiata. To wzmacnia pozycje koordynatora ACK Cyfronet AGH zarówno w państwach Europy ¦rodkowej, jak i w Polsce. Drugim ważnym cyklem s± konferencje ICCS jedna w 2004, druga w 2008.
Nowym przedsięwzięciem jest Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy, po raz pierwszy odbyła się w Zakopanem, 7-8 marca 2008. Konferencja zorganizowana dla naukowców, którzy korzystaj± z zasobów ACK-Cufronet AGH. W tym roku w marcu odbędzie się druga konferencja w tym cyklu. Dyrektor ACK-Cyfronet AGH podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w poprzedniej i wybieraj± się na tegoroczn± konferencję. Z jednej strony konferencja ma charakter szkoleniowy, z drugiej stron służy poznawaniu potrzeb użytkowników. Temu ostatniemu celowi służy też dzień otwarty ACK-Cyfronet AGH, ale na konferencji jest więcej czasu i mniej osób, zatem można łatwiej się porozumieć.

Najważniejsze osi±gnięcia ACK CYFRONET AGH w latach 2005-2008
kierowanie ROC (Regional Operation Center) zarz±dzaj±cym europejskimi zasobami gridowymi na 7 państw Europy ¦rodkowej (Polska, Słowacja, Czechy, Chorwacja, Węgry, Austria, Słowenia)
w ramach programu Egee współpraca z CERN LHC i okolice
zorganizowanie konsorcjum i kierowanie krajowym programem komputeryzacji nauki w zasobach klastrowych o nazwie PL-GRID
uzyskanie wpisu na listę jednostek naukowych i otrzymywanie dotacji statutowej
wysoka kategoria pierwsza ("1") w ocenie parametrycznej
wzrost mocy obliczeniowej komputerów z 1,5 TeraFlopsów do 30 TeraFlopsów (20 x)
TOP 500
zbudowanie nowoczesnych zasobów storage`owych z 75 TeraBajtów do pojemno¶ci ponad 540 TeraBajtów (ponad 7 x)
rozbudowa Miejskiej Sieci Komputerowej do 10 Gb/s
wyposażenie systemu zasilania awaryjnego w nowoczesny spalinowy agregat pr±dotwórczy o mocy 1 MW (+ stary 50 kW dla sieci)
zbudowanie własnego trafo o mocy 1 MW (2x500 kW)
zorganizowanie w Krakowie ¶wiatowej konferencji ICCS (International Conference on Computer Science)
zorganizowanie w Krakowie 3 kolejnych międzynarodowych konferencji gridowych CGW (Cracow Grid Workshop)
objęcie swym patronatem (Publishing by …) współwydawania czasopisma z Listy Filadelfijskiej "Computing and Informatics"
przeprowadzenie 7 projektów europejskich, wysoko ocenianych (Egee, Ambient Network, Int.eu.grid, Gredia, ViroLab, K-WfGrid, CoreGrid)
wdrożenie nowoczesnej wielkoskalowej profesjonalnej aplikacji eLearningowej firmy BlackBoard oraz zorganizowanie Krakowskiego Kampusu Wirtualnego
przewodzenie wdrożonemu i eksploatowanemu przez TVP SA projektowi celowemu interaktywnej telewizji iTVP
uporz±dkowanie własno¶ci sprzętu (Skarb Państwa)
pozyskanie ¶rodków i zakup od UJ budynku na siedzibę Cyfronetu
rozpoczęcie remontu budynku Cyfronetu (zezwolenie na budowę + 4 mln zł AGH!)
podjęcie prac przygotowawczych do budowy Hali Maszyn (koncepcja + działka)

Problemy
ACK Cyfronet AGH otrzymywał do¶ć duż± dotację z Ministerstwa z trzech milionów zł. został milion. W konsekwencji brakuje mu ¶rodków, w tym roku rozpoczyna remont. Nie wiadomo jak będzie z finansowaniem.
Najbliższe plany zamierzenia Nowe usługi sieciowe
Dalszy rozwój sieci terytorialny i pasmowy
Dalszy rozwój zasobów KDMO i storeg`u (klastry i SMP)Sytuacja lokalowa 2008 - 2009Nowa hala maszyn 2010 ?!
Dalsza poprawa bezpieczeństwa
Sytuacja finansowa !?
Otwarcie na użytkowników KU KDM i Dni Otwarte
Konkurs na prace doktorsk±, która powstała o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH
Szersza oferta
sieć o wydajno¶ci 10Gb/s 2008
obliczenia gridowe PL-GRID
archiwizacja i bezpieczeństwo danych
e-learning cd.
Edurom, VoIP, videokonferencje itp.
my¶l techniczna
centrum kompetencji
... wirtualny uniwersytet
Sieć cały czas się rozwija, rosn± jej możliwo¶ci a zarazem ACK-Cyfronet AGH stara się aby uczelnie w ramach dotychczasowych opłat mogły korzystać z nowych usług. W tym także za pomoc±: ELearningu, który umożliwia
Powszechny dostęp do:
zasobów wiedzy,
informacji o przebiegu studiów,
laboratoriów dydaktycznych,
możliwo¶ć konsultacji, zaliczeń itp
Brak konieczno¶ci przemieszczania się:
czas,
koszty,
bezpieczeństwo
Usługi dodanych:
telewizja interaktywna (edukacyjna),
wideokonferencje,
zasoby biblioteczne itp.Żeby e-nauka mogła się rozwijać tak, jak na całym ¶wiecie. E-nauka to nie tylko powszechny dostęp do informacji, przetwarzania informacji, laboratoriów, ale także gridy problemowe. Łatwo¶ć współpracy dużych zespołów badawczych niezależnie od ich rozproszenia i miejsca pobytu. Ogólna dostępno¶ć wyników badań
W najbliższych tygodniach spodziewana jest pozytywna decyzja w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PL-Grid. W zwi±zku z tym ACK-Cyfronet AGH przygotowuje się do II etapu, czyli jak będzie infrastruktura komputerowa, to będzie budowało gridy dziedzinowe: dla węzła energetycznego, dla life science, dla astronomów. Zbuduje specjalne zasoby obliczeniowe, ze wsparciem softwarowym z ludĽmi, być może ze zdalnym dostępem do laboratoriów, żeby to było mocno zakorzenione. Oczekuje, że taki wniosek spotka się ze wsparciem, żeby obecno¶ć krakowskiej nauki w europejskiej przestrzeni badawczej była najlepsza
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za przedstawione w sprawozdaniu osi±gnięcia Dyrektorowi ACK-Cyfronet AGH, Rektorowi AGH oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego za pomoc w rozwijaniu sieci internetowej w regionie. Podkre¶lił, że jest pod wrażeniem zasięgu działania ACK-Cyfronet AGH. Zaapelował o powołanie pełnomocników ds. e-learningu i zapowiedział, że następnym posiedzeniu zagadnienie e-learningu będzie przedmiotem obrad. Otworzył dyskusję.
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara podkre¶lił, że Samorz±d Wojewódzki pieczołowicie troszczy się o realizowany program dostępno¶ci do szerokopasmowego Internetu. Obecnie współpracuje w tym zakresie z 67 partnerami, do niedawna z jednym. Zgodnie z przyjętymi rozwi±zaniami ustawowymi wła¶cicielem sieci przez najbliższe pięć lat będzie Województwo. W przyszło¶ci prawdopodobnie zostanie ona sprzedana. Województwo Małopolskie jest liderem w skali kraju je¶li chodzi o szerokopasmow± sieć Internetow±. Istniej± pewne problemy z weryfikowaniem wiarygodno¶ci tak licznego grona partnerów inwestorów. Podziękował za współpracę Dyrektorowi ACK-Cyfronet AGH.
Rektor PWSZ w Nowym S±czu Prof. dr hab. Zbigniew ¦lipek zapytał, czy będzie rozwijana sieć bezprzewodowa.
Dyrektor ACK Cyfronet AGH prof. dr hab. Kazimierz Wiatr poinformował, że ACK-Cyfronet AGH wygrał ostatni przetarg na technologię WiMax budowę sieci bezprzewodowej na terenie wszystkich trzech obszarów, na które jest podzielone Województwo Małopolskie i jest jedynym uprawionym podmiotem do rozpowszechniania sieci Internetowej za pomoc± tej technologii na tym terenie. To wi±że się z poważnymi nakładami na inwestycje. Należy pamiętać, że działalno¶ć ACK-Cyfronet AGH koncentruje się w kilku o¶rodkach, a obowi±zki ma na terenie całego województwa. W zwi±zku z tym przygotowuje się do takiego skonsumowania tej licencji, tak aby z jednej strony zapewnić dostęp do Internetu drog± radiow± studentom, badaczom, pewnym jednostkom, a z drugiej strony bez nadwyrężania misji ACK-Cyfronetu AGH wywi±zać się z warunków licencji. Takie kroki zostały podjęte. Opłaty licencyjne nie s± małe, chociaż w tym roku maj± być mniejsze. W pewnych wyj±tkowo ważnych lokalizacjach jak np. Uniwersytet Rolniczy, gdzie istniała potrzeba zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego o wysokich parametrach ustawiane były radiolinie dedykowane. To jest niestety drogie i wymaga uzyskania pewnych zezwoleń i dlatego niechętnie ACK-Cyfronet AGH z tego korzysta. Natomiast WiMAX jest ciekawym wyzwaniem ale to jest wstępny etap rozwojowy.
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara w uzupełnieniu poinformował, że władze województwa zamierzaj± jak najdalej budować sieć Internetow± na szkielecie ¶wiatłowodowym, jedynie sama końcówka może być WiMAX-owa, tzw. ostatnia mila. Istotn± rzecz± jest rozbudowa sieci ¶wiatłowodowej. Ł±cza WiMAX-owe to tylko uzupełnienie sieci ¶wiatłowodowej, to nie jest podstawowa technologia. Technologia szybko się rozwija i można przewidywać, że w kolejnych latach warunki ekonomiczne umożliwi± rozszerzenie sieci ¶wiatłowodowej na te obszary, które obecnie ze względów ekonomicznych obsługiwane będ± za pomoc± technologii WiMAX.
Prorektor UR w Krakowie ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Krystyna Koziec w imieniu Uniwersytetu Rolniczego podziękowała Dyrektorowi ACK-Cyfronetu i jego zespołowi za rozbudowę sieci Internetowej i umożliwienie korzystania z większych mocy obliczeniowych oraz pomoc ¶wiadczon± na co dzień jej Uczelni.
Dyrektor ACK Cyfronet AGH prof. dr hab. Kazimierz Wiatr podkre¶lił, że starał się aby obchodzony niedawno jubileusz ACK-Cyfronet AGH był przede wszystkim ¶więtem jego pracowników, gdyż nie zarabiaj± dużo. Jednocze¶nie s± ¶wiadomi, że nie s± pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni, a w konsekwencji s± personelem drugiej kategorii, dlatego tak bardzo cenne jest uznanie dla ich pracy ze strony uczelni, za co serdecznie podziękował Pani Prorektor UR.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poprosił, aby Dyrektor ACK-Cyfronet AGH przekazał wyrazy uznania i podziękowania pracownikom tej jednostki od wszystkich zebranych.
Zaproponował, żeby w następnym punkcie posiedzenia dokonać wyboru członków Rady Użytkowników ACK-Cyronet AGH.

Wybór członków Rady Użytkowników Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
Poinformował, że przygotowane zostały karty z kandydaturami zgłoszonymi przez poszczególne uczelnie i instytucje uprawnione zgodnie z regulaminem ACK-Cyfronet AGH do ich przedstawienia. Jednocze¶nie zwrócił uwagę, że Prezes PAN zgłosił więcej kandydatur, niż wynika to z obowi±zuj±cego Regulaminu. Jednocze¶nie w minionym okresie w skład PAN wszedł Instytut Fizyki J±drowej im. Niewodniczańskiego. W konsekwencji PAN reprezentuje aż trzech kandydatów. W zwi±zku z tym zaproponował, żeby spo¶ród nich poprzeć tylko jedn± osobę tj. kandydata zgłoszonego przez Instytut Fizyki J±drowej PAN. Natomiast w przyszło¶ci możliwe jest rozważenie wprowadzenia do Rady Użytkowników jeszcze jednej osoby z PAN. Do rozważenia zgłosił również wprowadzenie do Rady przedstawiciela PAU.
Zapytał, czy s± jakie¶ wnioski w tej sprawie.
Wobec braku wniosku zaproponował przegłosowanie kandydatur z uwzględnieniem przedstawionych wcze¶niej zastrzeżeń.
Kandydaci do Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO
kadencja 2009-2012
Kandydat Instytucja Tak Nie
Prof. dr hab. Tomasz Szulc Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr Grzegorz Polok Instytut Fizyki J±drowej PAN
Mgr inż. Jan Dudek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko¶ciuszki
Prof. dr hab. Marek Ptak, Kierownik Katedry Zastosowań Matematyki Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł±taja w Krakowie
Mgr Aleksy Pawluczuk Uczelnie Artystyczne: AM, ASP i PWST
Ks. dr hab. Jan Bednarczyk, dyrektor Biblioteki PAT Papieska Akademia Teologiczna
Mgr inż. Paweł Kruszelnicki Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. Konrad Koc Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie
Prof. dr hab. Marek Jarnicki Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna Collegium Medicum UJ
Pan Dariusz Kowalczyk, p.o. Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Krakowa Piotr Malchark Urz±d Miasta Krakowa
Zebrani jednomy¶lnie poparli wybór do Rady Użytkowników osób zgłoszonych przez poszczególne podmioty z uwzględnieniem wniosków Przewodnicz±cego Kolegium.
Na kolejnym posiedzeniu ma nast±pić nowelizacja Regulaminu Rady ACK-Cyfronet AGH.

Potrzeba współpracy i koordynacji działań małopolskich uczelnie i władz regionalnych.
Referował: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
Strategiczna i bież±ca potrzeba koordynacji działań.
Pierwszym celem tej współpracy byłoby zwiększenie skuteczno¶ci pozyskiwania ¶rodków z poziomu rz±dowego i europejskiego. Drugim celem byłoby wspólne ustalenie strategicznych kierunków działań uwzględniaj±cych interes regionu i uczelni. Oczywi¶cie w tej czę¶ci, która dotyczyłaby regionu. Jest wola władz regionu i uczelni, ale nie ma odpowiednich narzędzi, które by pozwalały na bardziej aktywne i skonkretyzowane działanie. Województwo jest zainteresowane aktywnym udziałem w okre¶leniu kierunków, a nie tylko działaniami o charakterze interwencyjnym lub wspieraj±cymi poszczególne uczelnie. Zadeklarował, że nie tylko gdy zaistnieje sytuacja krytyczna, region udziela wsparcia o charakterze lobbingu dla projektów uczelni, ale że potrafimy wykreować najbardziej priorytetowe strategiczne projekty i lobować na ich rzecz. Do¶wiadczenie uczy, że takie współdziałanie władz regionu i uczelni w europejskich regionach wiedzy, a chce by Małopolska takim regionem się stała, istnieje i jest skuteczne. Wspieramy najbardziej konkurencyjne pola i obszary, a konkretnie projekty z takich dyskusji wynikaj±ce bo wtedy stajemy się bardziej konkurencyjni w skali europejskiej lub ¶wiatowej, w innych przypadkach to się nie dzieje. Patrz±c z punktu widzenia motorów europejskich, a takimi regionami jest Bawaria, Lombardia, Katalonia, Oresund, do¶wiadczenia pokazuj±, że wspieranie najbardziej konkurencyjnych obszarów i projektów daje szanse na to, że stajemy się ważnym partnerem w skali europejskiej. Patrz±c z punktu widzenia tych celów bardzo istotn± rzecz± jest, aby do takie współpracy mogło doj¶ć, opracowanie i uzgodnienie przewidywanego kierunku rozwoju technologicznego. Z punktu widzenia Marszałka jest to niezwykle ważny projekt, na którego realizację zabezpieczone s± ¶rodki finansowe. Projekt pojawił się niedawno, dwa czy trzy miesi±ce temu. Prace, które były do tej pory prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny przy udziale AGH nie odpowiadaj± na pytania, które z tych obszarów rozwojowych naszego ¶rodowiska akademickiego potrafiłyby być konkurencyjne. Trwaj± w Urzędzie Marszałka prace zwi±zane ze wspomnianym projektem "Region wiedzy Małopolska", uczelnie będ± proszone o realizację lub pewne konsultacje, aby tak± ideę wprowadzać w życie i przekładać na konkretne przedsięwzięcia. Chodzi o znalezienie miejsca i formy umożliwiaj±cej rozmowę o sprawach strategicznych, a nie tylko bież±cych. Koordynowanie tych kontaktów ze strony Marszałka będzie realizowane poprzez cztery obserwatoria: gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki regionalnej. W planie jest powołanie jednej Rady Regionalnej, która wyznaczy strategiczne cele. Zast±pi ona istniej±ce obecnie Rady, które s± nieefektywne. Intencj± Samorz±du Wojewódzkiego gdy wł±cza ¶rodki finansowe, które maj± wspierać Region Wiedzy jest to, żeby wiedział, poprzez przygotowanie planu rozwoju technologicznego, na które kierunki rozwoju te pieni±dze przekazywać. Decyzje maj± wynikać z jasnych założeń i klarownego mechanizmu podejmowania decyzji, a nie siły lobbingu. Współpraca w zakresie potencjału wiedzy obejmuje także ewentualn± współpracę z innymi województwami, w tym kontek¶cie my¶li się o ¦l±sku. Stworzenie takiego szerszego obszaru w Europie będzie miało warto¶ć sam± w sobie. Pełnomocnikiem Marszałka do budowania Regionu Wiedzy jest pan Jedliński.
Zwrócił się z pro¶b± o skłonienie pracowników uczelni legitymuj±cych się przynajmniej doktoratem do zaangażowania się do pracy w charakterze asesorów i ekspertów do oceny regionalnych planów operacyjnych w różnych działaniach. Po pierwsze, nie mamy w Małopolsce dobrych asesorów, mimo że praca ta jest płatna. Ograniczona liczba osób zgłaszaj±cych się do tej pracy ogranicza efektywno¶ć działania Samorz±du Wojewódzkiego w tym zakresie. Mimo, że Marszałek nie jest zadowolony z poziomu opracowywanych ocen, jest zmuszony powierzać zadania wszystkim figuruj±cym na li¶cie zgłaszaj±cych się do tej pracy, gdyż ograniczona liczba chętnych utrudnia selekcję. Zwrócił uwagę, że na te działania w br. zaplanowano wydanie 1,5 mln zł. Istniej±cy system budzi opór zarówno Ministerstwa, jak i czę¶ci samorz±dowców ale nie ma możliwo¶ci jego zmiany.
Stypendia dla doktorantów
Przypomniał, że proponował już uruchomienie konkursów na dobre prace licencjackie, magisterskie i doktorskie. Rozesłano nawet sto kilkadziesi±t tematów na uczelnie, które mogłyby być w nich podjęte. Zgadza się, że Samorz±d Wojewódzki może nie do końca orientować się jakie powinny być tytuły prac dyplomowych. Dotyczy to wszystkich typów uczelni, w tym artystycznych. Jest wiele problemów w Małopolsce, które można rozwi±zać na tej drodze. Dlatego prosi, żeby to wprowadzić w normalny system działania uczelni. Samorz±d wojewódzki skłonny jest wypłacać wysokie nagrody za takie prace.
W tej chwili Województwo możne mieć dodatkowo 3,3 mln zł z oszczędno¶ci ze starego programu operacyjnego, które może być wydatkowane na stypendia doktoranckie. Planuje się jednorazowe wypłaty w wysoko¶ci 10 tys. zł 330 stypendiów dla doktorantów realizuj±cych prace mieszcz±ce się w Regionalnym Programie Rozwoju. Nie ma zbyt długiego czasu na realizację tego zamierzenia. Projekt musi zostać złożony do 30 marca 2009 roku, a ocena do 10 kwietnia. Rekrutacja i wypłata ¶rodków do 10 czerwca 2009 roku.
Poprosił uczelnie o przygotowanie propozycji podziału stypendiów między uczelnie.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował Marszałkowi za przełamanie tabu jakim w Polsce był brak wsparcia ze strony regionów dla szkolnictwa wyższego. To co jest zasad± w innych krajach w Polsce było obwarowane różnymi ograniczeniami. W różnych regionach za granic± korzystamy z tego, np. studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego we Francji w Orleanie. Pan Marszałek zgodził się na dwa stypendia dla francuskich doktorantów. Nikt w Europie nie ma pomysłu co zrobić z doktorantami. Osobi¶cie uważa, że doktoranci powinni otrzymywać pensje. Zapytał, które uczelnie zamierzaj± w tym projekcie uczestniczyć i czy stypendia powinny być dzielone proporcjonalnie do liczby doktorantów w obszarach ujętych w programie stypendialnym.
Wobec akceptacji propozycji podziału stypendiów między poszczególne uczelnie poprosił, żeby jak najszybciej przesłać do Biura KRSWK informacje o liczbie doktorantów mog±cych potencjalnie wyst±pić o stypendia z funduszy regionalnych.
Prorektor UR w Krakowie ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Krystyna Koziec przypomniała, że w 2006 roku wspólnie z AGH i PK Uniwersytet Rolniczy złożył projekt Innogrant i został on zrealizowany na przełomie 2008/9. Wspólnie uczelnie otrzymały 110 stypendiów dla doktorantów. Uważa, że współpraca była bardzo dobrze prowadzona. Zwróciła uwagę że najwięcej doktorantów zgłosiło AGH, ale wykorzystało tylko 50%, gdyż spo¶ród 89 chętnych stypendia uzyskało tylko 40. osób. Politechnika wyczerpała swój limit, a na UR 80% zgłoszonych uzyskało stypendia. Podziękowała Marszałkowi za wsparcie w ramach tego projektu i wyraziła nadzieję, że je¶li kolejne ¶rodki zostan± przeznaczone na stypendia doktoranckie, to jej uczelnia będzie mogła z nich korzystać.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zadeklarował że oczywi¶cie nie będzie przeszkód dla udziału UR w programie stypendiów dla doktorantów. Uczelnie szybko dostarcz± informacje o potencjalnej liczbie beneficjentów programu do Urzędu Marszałkowskiego i poprzez Sekretarza KRSWK będ± podtrzymywały kontakt w tej sprawie.
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara poprosił o rzetelne przygotowanie się do realizacji tego projektu, żeby uzyskane ¶rodki zostały w pełni wykorzystane.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller zwrócił uwagę, że musi te ¶rodki do 30 czerwca nie tylko wydać ale i rozliczyć. W zwi±zku z tym poprosił, żeby została przygotowana lista rezerwowa lista stypendystów, gdyż do¶wiadczenie uczy, iż może być potrzebna.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zapytał, czy wystarczy przygotowanie listy rezerwowej wynosz±cej 10% planowanych stypendiów.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller zgodził się, że to wystarczy.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł w zwi±zku brakiem dalszych uwag do zagadnień przedstawionych przez Marszałka Małopolski zamkn±ł dyskusję nad tymi kwestiami i poprosił aby w następnym punkcie programu Sekretarz KRSWK zrelacjonował rozliczenie budżetu za KRSWK za rok 2008 i projekt tego budżetu na rok 2009.

Zatwierdzenie rozliczenia budżetu na rok 2008 i założeń budżetu na 2009 rok.
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa
Poinformował o wysoko¶ci wydatków KRSWK w roku 2008 oraz przypomniał zasady podziału tych kosztów na poszczególne uczelnie. Tabele w zał±czeniu.
Zaproponował przyjęcie w projekcie budżetu na rok 2009 wydatków w wysoko¶ci odpowiadaj±cej kosztom utrzymania Biura KRSWK wraz z niewielk± rezerw± na bież±ce wydatki oraz 50 tys. rezerw± na ewentualne projekty wspólne. Tabela w zał±czeniu. W przypadku zatwierdzenia rozliczenia budżetu za rok 2008 zadeklarował wystawienie odpowiednich not z tytułu składki członkowskiej dla poszczególnych uczelni, tak jak w roku minionym.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poprosił o uwagi do przedstawionych danych. Wobec braku uwag poddał pod głosowanie rozliczenie budżetu z rok 2008 a następnie projekt budżetu na rok 2009.
Zebrany jednomy¶lnie zatwierdzili oba projekty.

Uchwała 1/2009 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia budżetu KRSzWK za rok 2008


Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po zapoznaniu się z rozliczeniem budżetu za rok 2008 zatwierdza go i zobowi±zuje Uczelnie wchodz±ce w skład Kolegium do dokonania wpłaty przypadaj±cej na nie składki na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego PEKAO S.A. O/Kraków 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672 do 31 marca 2009 roku na podstawie not, które zostan± przesłane do końca lutego 2009 roku..

Uchwała 2/2009 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu KRSzWK za rok 2009

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po zapoznaniu się z projektem budżetu na rok 2009 zatwierdza go i zobowi±zuje uczelnie wchodz±ce w skład KRSWK do zarezerwowania odpowiednich ¶rodków finansowych na ten cel. Rozliczenie budżetu za 2009 r. nast±pi na podstawie danych statystycznych z końca tego roku wg dotychczasowych zasad:

 • Koszty utrzymania Biura KRSWK zostan± podzielone proporcjonalnie do liczby pracowników i studentów uczelni członkowskich i Collegium Medicum UJ,
 • 50 tys. rezerwy na sfinansowanie projektów promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego zostanie rozliczone między uczelnie, które przyst±pi± do nich.


Prezentacja strony internetowej Study in Cracow przygotowanej w ramach porozumienia z władzami miasta Krakowa.
Mgr Mirosław Klimkiewicz
Podziękował panu dyrektorowi ACK-Cyfronet prof. dr hab. Kazimierzowi Wiatrowi za nieodpłatne udostępnienie serwera Cyfronetu. Study in Cracow to projekt strony internetowej dla kandydatów na studia z zagranicy. Jest przekonany że będzie się on rozwijał. Przypomniał, że 15 stycznia 2008 roku zostało zawarte porozumienie między uczelniami a władzami miasta w zakresie promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego. Projekt przygotowania strony internetowej Study in Kraków był głównym elementem tego porozumienia. Oprócz aspektów marketingowych wizualizacji, promocji, budowy marki projektu celem Study in Kraków przede wszystkim była standaryzacja informacji o programach i kursach prowadzonych w języku angielskim. Poprzednio taka standaryzacja nie nast±piła, oferta uczelni krakowskich była prezentowana przez różne portale, jak strony MNiSW, Study in Poland, KRASP. Jednak nie wszystkie uczelnie krakowskie i nie w tak dużym zakresie jak w Study in Kraków były tam prezentowane. Drugim ważnym aspektem jest to, iż projekt Study in Kraków jest alternatyw± dla stron internetowych podaj±cych informacje o możliwo¶ci studiowania w Krakowe, które nie s± przygotowywane przez ¶rodowisko akademickie. Często s± to informacje komercyjne nie maj±ce wiele wspólnego z ofert± uczelni krakowskich. Np. s± to informacje o przedsięwzięciach uczelni amerykańskich w przerwie wakacyjnej w Krakowie. Ta strona ma być przeciwwag± dla tego typu stron.
Zostały zarejestrowane trzy domeny (edu.pl Info.pl com.pl), które były najlepsze spo¶ród dostępnych na rynku, pozostałe zostały już wykupione przez szybszych graczy. Strona jest dostępna pod tymi trzema adresami, które zamierza się utrzymać w przyszło¶ci.
Następnie omówił budowę strony internetowej Study in Kraków.
Projekt graficzny nawi±zuje do koncepcji kolorowego Krakowa i zróżnicowanych barw uczelni.
Zasadnicze informacje składaj± się z powitania kandydata. Informacja o Krakowie przygotowana jest przez miasto. Następnie jest informacja o o¶miu uczelniach, które przyst±piły do niego. W tym miejscu zaapelował o przyst±pienie pozostałych uczelni. Zademonstrował działanie strony na przykładzie informacji na temat UJ. Podkre¶lił ważn± rolę wyszukiwarki ułatwiaj±cej dotarcie do poszukiwanej informacji. Zwrócił uwagę, że informacje s± wprowadzane przez poszczególne uczelnie dlatego uwzględniaj± ich specyfikę. Strona prezentuje nie tylko ofertę studiów w j. angielskim, ale także informacje o kursach. Strona powinna być dynamiczna, zatem zawiera moduł informacyjny. Na dole s± dodatkowe linki do strony Study in Poland czy Study in Europe i MNiSW. W prawym dolnym rogu będzie zamieszczony film promocyjny. Trwaj± prace techniczne w tym zakresie. Będzie rozbudowywana galeria zdjęć. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 7 tys. zł w 2008 roku w 50% został poniesiony przez miasto. Niestety w przyszło¶ci miasto zamierza zmniejszyć swój udział w tym projekcie.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał, że rektorzy wielokrotnie rozmawiali o tym, że uczelnie mog± sobie pomóc w przyjmowaniu zagranicznych studentów na wymianę w ramach programu Erasmus/Sokrates w ten sposób, że studenci przyjeżdżaj±cy na dan± uczelnię będ± mogli uczestniczyć w wykładach i zajęciach oferowanych przez inn± uczelnię krakowsk±. W zwi±zku z tym proponuje, żeby oferta dydaktyczna w j. angielskim rozbita na poszczególne uczelnie była także prezentowana jako cało¶ć, gdyż wówczas obcokrajowcy łatwiej zorientuj± się w bogactwie kursów w interesuj±cej ich dziedzinie. Student zaliczaj±cy czę¶ć zajęć na innej uczelni otrzyma odpowiedni± liczbę punktów ETCS, a uczelnie nie będ± musiały dublować identycznych kursów. Poprosił pana Klimkiewicza o przygotowanie w ramach serwisu Study in Cracow miejsca, które będzie tak prezentować ofertę uczelni krakowskich. Ponieważ już wcze¶niej rektorzy zaakceptowali ideę tej współpracy prorektorom ds. dydaktycznych pozostaje opracowanie regulaminu działania i systemu rozliczania się uczelni między sob± w zwi±zku z wymian± ¶wiadczeń.
Rektor KSWK prof. dr hab. Jerzy Malec zapytał czy jego uczelnia może przyst±pić do projektu.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł odpowiedział, że naturalnie tak i zaapelował, żeby do projektu przyst±piły pozostałe uczelnie, w tym artystyczne.
Kanclerz UR mgr Jan Przeniosło zapytał czy skoro ze strony Study in Cracow jest link do strony Study in Poland, to czy działa link w odwrotnym kierunku tj. ze strony Study in Poland do strony Study in Cracow?
Jednocze¶nie zapytał czy istnieje już strona Studiuj w Krakowie w języku polskim adresowana do Polaków?
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zadeklarował, że je¶li nie ma wzajemno¶ci ze stron± Study in Poland to postara się to uzyskać.
Mgr Mirosław Klimkiewicz zwrócił uwagę, że nad serwisem Study in Cracow pracowały Biura Współpracy z Zagranic± poszczególnych uczelni. Natomiast stronę Studiuj w Krakowie przygotowuj± inne działy uczelni krakowskich. Prace te s± w toku, ale nie zna stanu ich zaawansowania. Oczywi¶cie projekt Study in Cracow może być przykładem i punktem odniesienia. Uważa, że strona w języku polskim powinna powstać.
Kanclerz UR mgr Jan Przeniosło zapytał, czy na tej stronie jest dĽwięk?
Mgr Mirosław Klimkiewicz odpowiedział, że na tej stronie nie ma jeszcze dĽwięku. Twórcy starali się aby strona była wizualnie atrakcyjna i uważa że to się im udało. Jednocze¶nie wytyczne dla informatyka z góry zakładały, żeby nie była ona zbyt obci±żona. Żeby kandydat w Afryce pracuj±cy na swoim komputerze mógł swobodnie z niej korzystać, żeby wszystko się wy¶wietlało na starszych komputerach używaj±cych starszych wersji oprogramowania.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się, że nie można celować tylko w osoby dysponuj±ce najlepszym sprzętem i oprogramowaniem. Strona mu się podoba, jest jedn± z tych inicjatyw, która została podjęta i zrealizowana. Teraz należy jedynie zapewnić jej utrzymanie. Jednocze¶nie jak najszybciej należy doprowadzić do końca prace nad polsk± wersj± strony. Konieczne jest podjęcie negocjacji z miastem, żeby ten projekt finansowało. Poprosił o przetestowanie strony przez wszystkich rektorów i zgłaszanie uwag do Sekretarza KRSWK. Uznał, że w ramach dyskusji o stronie Study in Cracow wczerpany został punkt programu dotycz±cy Możliwo¶ci współpracy uczelni w zakresie przyjmowania studentów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej.


Radio Akademickie Kraków
Referował: rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶
Przypomniał, że od dłuższego czasu KRSWK starało się odzyskać kontrolę nad Radiem Akademickim Kraków. W zwi±zku z wyga¶nięciem 20 lutego 2009 roku dotychczasowych umów zawartych z partnerem zewnętrznym reguluj±cych prowadzenie Radia Akademickiego Kraków staje się to realne. Dot±d 85% programu tego Radia kształtowało Radio Eska, a pozostałe 15% było przeznaczone na program akademicki. Radio Eska wycofało się ze współpracy z uczelniami w zakresie dalszego prowadzenia Radia Akademickiego mimo wstępnych deklaracji, że zamierza tak± współpracę kontynuować. Przejęcie nadawania programu wi±że się nie tylko z rozwi±zaniem problemów technicznych, ale też z zapewnieniem ¶rodków na jego finansowanie. Wg informacji od kierownictwa Radia miesięczne koszty emisji wynosz± 46 tys. zł., zakładaj±c, że nie ma wpływu z reklam. Reklamy były sprzedawane za po¶rednictwem Radia Eska, zatem ten element Radia Akademickiego musi być od podstaw zbudowany. Je¶li on powstanie, to Radio będzie uczelnie niewiele kosztowało. Uczelnie stoj± przed wyborem, albo zapewni± nadawanie czyli rozwi±ż± problemy techniczne i zabezpiecz± finansowanie Radia, a tym samym utrzymaj± licencje, albo Fundacja Radia Akademickiego upadnie, a Radio Eska przejmie częstotliwo¶ć.
Reasumuj±c, koszt miesięczny nadawania programu przez Radio Akademickie wynosi obecnie ok. 46 tys., w tym koszty osobowe 30 tys., koszty techniczne, umowy koncesyjne, Zaiks itp. ok. 15 tys. zł. Ponadto Radio Akademickie Kraków obci±żone jest długiem wynikaj±cym z pożyczki udzielonej przez Radio Eska przed wielu laty. 50 tys. jest tzw. ¶rodków wymagalnych, a 140 tys. zł miało zostać spłacone w reklamach, ale Radio Eska tego nie zrealizowała.
W międzyczasie rozwinęły się dwa Radia internetowe: na AGH Siedemnastka i na UJ Radio Alma. AGH i UJ s± zdecydowane utrzymać Radio Akademickie Kraków w zwi±zku z tym poprosił pozostałych udziałowców Fundacji Radia Akademickiego o rozważenie kontynuowania zaangażowania w ten projekt. Koszty finansowe będ± proporcjonalne do posiadanych udziałów. Radio ma zasięg do 50 km wokół Krakowa, ale wymienia programy z innymi Radiami Akademickim w Polsce, a to powoduje, że zasięg oddziaływania jest znacznie większy. Radio ma dobr± słyszalno¶ć. Statut Fundacji Radia Akademickiego będzie zmieniony i dostosowany do obecnych czasów i ostatecznej listy udziałowców.
W najbliższym czasie zostanie zorganizowane posiedzenie Rady Fundacji Radia Akademickiego.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poprał projekt utrzymania Radia Akademickiego.
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara zaprosił do współpracy z telewizj± wojewódzk±.

Dyskusja nad wpływem niżu demograficznego na przebieg rekrutacji na bież±cy rok akademicki w poszczególnych uczelniach należ±cych do KRSWK. Rozważenie możliwo¶ci pozyskania większej liczby studentów spoza Małopolski i spoza granic kraju w ramach wspólnych działań promocyjnych. Wstępem zestawienia statystyczne prezentuj±ce zmianę liczby studentów w ostatnich kilku latach.
prowadził Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł.
Rozpoczynaj±c dyskusję podkre¶lił, że zebrane dane wskazuj±, iż niż demograficzny w minimalnym stopniu zaznaczył się na rekrutacji na studia do uczelni skupionych w KRSWK. Ograniczenia nast±piły przede wszystkim w zakresie studiów płatnych. Czę¶ć uczelni zwiększa z roku na rok nabór, np. Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza. Uniwersytet Jagielloński zgodnie z zamierzeniami stabilizuje liczbę studentów na 45 tys.
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa wyja¶nił, że przedstawione w tabeli informacje o liczbie studentów w małopolskich uczelniach pochodz± z materiałów GUS z wyj±tkiem danych za rok 2008. Dane z tego roku zostały zebrane z uczelni należ±cych do KRSWK i dlatego ogólna suma studentów w uczelniach małopolskich jest niższa niż w 2007 roku. Nie dysponował bowiem danymi z uczelni małopolskich nie należ±cych do KRSWK. Poprosił o wprowadzenie poprawki co do liczby studentów I roku AWF w 2009 roku zamiast 148 powinno być 762
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poprosił rektora AGH o przedstawienie prezentacji na temat rekrutacji na tę uczelnię.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶
Kandydat na studia na AGH może złożyć tylko jedno podanie na studia stacjonarne i jedno na niestacjonarne i podaje ranking interesuj±cych go kierunków z jednego wydziału. Stosuje się algorytm matematyka, fizyka, chemia, geografia i biologia razy cztery, plus z języka obcego razy jeden. Biologia i geografia pojawiła się od 2007 roku na połowie wydziałów, ale tylko 20% kandydatów legitymuje się ocenami z biologii i geografii. Opłata rekrutacyjna wynosi 70 zł. Od 2007 roku rekrutacja odbywa się na studia dwustopniowe. Najbardziej popularne kierunki studiów to: kulturoznawstwo, inżynieria akustyczna, inżynieria naftowa i gazownicza, geofizyka oraz budownictwo, inżynieria geomedyczna, geodezja i kartografia. Słabnie zainteresowanie takimi kierunkami jak: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka stosowana, zarz±dzanie. Przy czym osłabienie zainteresowania oznacza, że nadal jest sze¶ciu kandydatów na jedno miejsce. Żeby się dostać na 10 najbardziej obleganych kierunków trzeba było mieć z rozszerzonej matury z matematyki 140 punktów. Na informatykę 180, na informatykę stosowan± 175, na inżynierię geomedyczn± 170. To pokazuje jakich AGH ma kandydatów. Na AGH obowi±zuje minimalny limit punktów poniżej którego nie przyjmuje się kandydatów mimo ewentualnych wolnych miejsc. (3,5 z matematyki i 3,5 z języka obcego). Kryzys nie dotyka AGH. W 2006 roku miała prawie 13 tys. kandydatów, w 2007 roku prawie 14 tys., a w 2008 ponad 16 600. Natomiast niedawno pojawił się problem kandydatów wpisanych na studia. Na studia niestacjonarne wpisało się 30% zakwalifikowanych. Reasumuj±c, zwiększa się liczba kandydatów ogółem, ale zmniejsza się liczba kandydatów na studia niestacjonarne, oraz zwiększa się liczba rozpoczynaj±cych studia, W¶ród rozpoczynaj±cych studia zmniejsza się liczba rozpoczynaj±cych studia w trybie niestacjonarnym. Na obecny rok akademicki zostało zakwalifikowane na studia dzienne prawie 10 tys. kandydatów, spo¶ród których wpisało się w pierwszym terminie tylko 6686. Ogółem na pierwszy rok studiów zostało przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne 10 tys. studentów. Około połowa studentów pochodzi z Małopolski, reszta spoza tego województwa. Przy czym na studia niestacjonarne 57% pochodzi z Małopolski, a 43% z reszty kraju. Dominacja studentów z Małopolski na studiach niestacjonarnych zwi±zana jest z problemem dojazdów. Na studia stacjonarne w¶ród przyjętych na I rok studiów 47% pochodzi z Małopolski, a 53% z reszty kraju. Zatem AGH staje się powoli uczelni± ponad regionaln±. Pod względem liczby kandydatów na studia dzienne na pierwszym miejscu uplasowała się Małopolska, a za ni±: Podkarpackie, ¦l±skie, ¦więtokrzyskie, Lubelskie, Łódzkie i kolejne. Liczba studentów AGH wzrosła z 28 tys. do 34,5 tys. w ci±gu kilku ostatnich lat (od pocz±tku kadencji rektora Tajdusia). Jest największ± uczelni± techniczn± w Polsce pod względem liczby studentów, a także pod względem liczby pracowników naukowo-dydaktycznych w tej chwili.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował Rektorowi AGH za prezentację.
Uznał, że w jej ¶wietle kryzys demograficzny znajduje odzwierciedlenie na studiach niestacjonarnych. Za typowe dla wszystkich uczelni uznał, iż duża liczba kandydatów nie przekłada się na duża liczbę wpisanych na studia w pierwszym terminie. Generuje to problemy z organizacj± rekrutacji, nie można bowiem z góry przewidzieć jaka czę¶ć z zakwalifikowanych nie wpisze się na studia. Zmniejszanie się rekrutacji na studia niestacjonarne powinno skłonić uczelnie do poszukiwania możliwo¶ci zdywersyfikowania dochodów i przygotowania reform uwzględniaj±cych spadek dochodów i liczby studentów na studiach niestacjonarnych. Tylko programy przygotowane z wyprzedzeniem uchroni± uczelnię przed poważnymi perturbacjami. Wiele uczelni publicznych będzie miało lepsz± sytuację niż uczelnie niepubliczne. Należy rozważyć wszystkie możliwo¶ci współpracy przy pozyskiwaniu kandydatów, przede wszystkim zintensyfikować wspóln± promocję Krakowskiego O¶rodka Akademickiego. W tym zakresie należy rozważyć wspólne rekrutowanie studentów z zagranicy. Rekrutacja obcokrajowców powinna dotyczyć wybranych kierunków studiów przy utrzymaniu wysokich standardów.
W zwi±zku ze znacznym przekroczeniem planowanego czasu obrad poprosił uczestników o przeniesienie niezrealizowanych punktów programu na następne posiedzenie KRSWK.
Zaprosił wszystkich do udziału w Otwartych Mistrzostwach UJ w narciarstwie alpejskim. Podkre¶lił, że sport akademicki będzie jednym z istotnych czynników oceny uczelni. Zwrócił uwagę, że wszystkie uczelnie krakowskie maj± szansę uzyskiwać bardzo dobre wyniki w zawodach narciarskich. S±dzi że podobnie może być w pływaniu i w zwi±zku z tym zadeklarował współpracę z zainteresowanymi uczelniami w zakresie wykorzystywania planowanego na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ 50 metrowego basenu.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller poinformował, że obecnie jest najlepszy czas na inwestowanie w budynki, gdyż producenci materiałów budowlanych maj± jeszcze pełne magazyny i dzi¶ można kupić wiele materiałów za 40% ceny ubiegłorocznej. Zwrócił uwagę, że to długo już nie potrwa. Jednocze¶nie załamanie inwestycji budowlanych w kraju spowodowało powrót na rynek krakowski firm i pracowników zaangażowanych do niedawna w innych regionach kraju. W konsekwencji ceny usług spadły od 30% do 40%. Jeżeli kto¶ chce co¶ budować to powinien to zrobić natychmiast.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu KRSWK i zamkn±ł obrady.


Protokołował:
mgr Leszek ¦liwa


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol Musioł


<!--br>